Sökning: "exempel på argumenterande text"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden exempel på argumenterande text.

 1. 1. Den bästa statistiken du någonsin sett : En retorisk studie av Hans Roslings användning av visuella hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Malin Ålander; [2016]
  Nyckelord :Retorik; Hans Rosling; visuell argumentation; Perelman; argumentation med exempel; argumentation med illustrationer; TED;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur Hans Rosling i sina TED Talks använder bildspel och vilken funktion de fyller i hans presentationer. Genom att analysera Roslings bildmaterial i TED-föreläsningen ”The best stats you’ve ever seen” (2006) med utgångspunkt i Perelmans och Olbrechts-Tytecas argumentationsmodeller exempel och illustrationer har uppsatsens mål varit att svara på tre frågor: (1) på vilket sätt argumenterar Rosling i sina föreläsningar? (2) hur bidrar det visuella i föreläsningarna till argumentationen? och (3) finns skillnader mellan hur programmet Gapminder World och de ”vanliga” bildspelsbilderna fungerar i argumentationen?Analysen visar att Rosling i hög grad använder sitt bildmaterial för att driva argument med argumentationsmodellen exempel, men också med argumentationsmodellen  illustrationer. LÄS MER

 2. 2. Berättande drag i argumenterande elevtexter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Johanna Fjellander; [2012]
  Nyckelord :texttyp; genre; elevtext; berättande text; argumenterande text.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om gymnasieelevers anpassning till olika texttyper i skrift. Uppsatsens frågeställningar är: 1.) Vilka berättande drag återfinns i gymnasieelevers argumenterande texter? 2. LÄS MER

 3. 3. Att översätta delarna och helheten: Om innehållsstrukturens betydelse för översättningen av några kapitel ur "Las preguntas de la vida" av Fernando Savater

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Annika Hedqvist; [2008]
  Nyckelord :översättning; argumenterande text; argumentativ riktning; innehållsstruktur; ideationell struktur; teman; propositioner; helhetsperspektiv; Translation; Översättning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen tar upp innehållsstrukturens betydelse för översättningen av några inledande kapitel av Fernando Savaters bok Las preguntas de la vida. Uppsatsen inleds med en textanalys som följer analysmodellen i Hellspong & Ledin (1997). LÄS MER