Sökning: "exempel på artiklar"

Visar resultat 11 - 15 av 569 uppsatser innehållade orden exempel på artiklar.

 1. 11. Detecting Smartphone Insurance Fraud

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Björn Angtoft; Olof Hallqvist; [2019]
  Nyckelord :insurance; insurance fraud; insurance fraud detection; smartphone; insurance fraud indicators; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The vast majority of Swedes are in possession of a smartphone, typically covered via one’s household insurance policy and smartphones are included in upwards of 50 % of household insurance claims (Hedvig, 2019). Some estimates say that upwards of 40 % of all smartphone claims are fraudulent. LÄS MER

 2. 12. Behandling med monoklonala antikroppar vid episodisk och kronisk migrän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Lindell; [2019]
  Nyckelord :Migrän; monoklonala antikroppar; Erenumab; Fremanezumab;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrän är en av de vanligaste huvudvärksformerna och drabbar 11–12% av den vuxna befolkningen. Det finns flera olika utlösande faktorer bland annat stress, hunger och sömnbrist. Vid ett migränanfall är smärtan unilateral, pulserande och förvärras vanligen vid fysisk ansträngning. LÄS MER

 3. 13. Faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av handhygien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lisa Valberg; Alva Konradsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En åtgärd för att undvika smittspridning i vård- och omsorgsarbetet är tillämpning av handhygien. I omvårdnadsarbetet har personalens händer kontakt med både människor och/eller redskap. Det fastnar mikroorganismer på huden varje gång den kommer i kontakt med någonting. LÄS MER

 4. 14. En ökad förståelse med casemetodik och problembaserat lärande som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Christin Haapala; [2019]
  Nyckelord :casemetodik; ekonomi; gymnasiet; problembaserat lärande; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera hur lärare kan öka förståelsen för ämnet företagsekonomi på yrkesprogrammet, genom att använda casemetodik (CM) eller problembaserat lärande (PBL) som ett ämnesdidaktiskt verktyg i undervisningen. Vidare kommer jag undersöka hur undervisningsmetoderna PBL och CM förhåller sig till varandra om det tillämpas på ämnet företagsekonomi och om någon metod är att föredra. LÄS MER

 5. 15. Fysisk aktivitet som fallprevention bland äldre : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Christine Fröblom; [2019]
  Nyckelord :Elderly; accidental falls; fall prevention; physical activity; exercise; Äldre; fallolyckor; fallprevention; fysisk aktivitet; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Fallolyckor är globalt den näst största orsaken till dödsfall på grund av skada. Förutom mänskligt lidande är det även ett mycket dyrt folkhälsoproblem vars prevalens dessutom ökar i många länder på grund av den stigande medellivslängden. LÄS MER