Sökning: "exempel på diskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 630 uppsatser innehållade orden exempel på diskussion.

 1. 1. Kunskapsöversikt över existerande forskning rörande en till en digitaliseringen inom samhällskunskap på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Andreas Damber; Philip Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Digitization; one to one; high school; social studies; Digitalisering; En till en ETE ; Gymnasium; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på hur en till en (ETE)-digitaliseringen påverkar undervisningspraktiker både ur ett elev- och lärarperspektiv med huvudsakligt fokus på samhällskunskap. Översikten är gjord med stöd från relevant forskning. LÄS MER

 2. 2. Aktiverande landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för ökad fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Caroline Mellström; Lovisa Roth; [2021]
  Nyckelord :stråk; fysisk uppmuntrande design; rekreation; parkstråk; Tisken; Falun;

  Sammanfattning : Landskapsarkitektens roll att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet kan antas vara självklar, men är något vi sällan upplevt diskuterats djupare under utbildningen. Att grönområden och närheten till dessa är av stor vikt för befolkningens möjligheter att vara fysiskt aktiva är tydligt, liksom landskapsarkitektens roll i koppling till detta. LÄS MER

 3. 3. Engelsk konversation i klassrumsmiljö : hinder och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Selfors; Linda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :målspråk; engelska; kodväxling;

  Sammanfattning : Den muntliga aspekten inom ämnet engelska har under lång tid diskuterats och granskats, i många fall framkommer att det bland annat är lärarens skicklighet och trygghet som påverkar elevers lärande. Lärarens aktiva deltagande och engagemang visar sig också ha stor betydelse. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenhet av inhalationskortison vid astma

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Berg; Benita Björk; [2021]
  Nyckelord :Astma; erfarenhet; inhalationsbehandling; steroider;

  Sammanfattning : Bakgrund: Astma är en kronisk sjukdom och antalet patienter ökar. I Sverige är var tionde person astmatiker. Patienter med astma kan uppleva symtom såsom andnöd och hosta som beror på inflammation och sammandragning av luftrören. Grundbehandlingen är inhalationskortison som dämpar inflammation i luftvägsslemhinnan. LÄS MER

 5. 5. Värdegrundsarbete i skolan : Hur kan man arbeta med värdegrundsfrågor i religionsämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Rawad Abdulkader; Fatlum Istrefi; [2021]
  Nyckelord :Värdegrund; Elever; Religion; Etik; Moral; Metoder; Identitet;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt med syftet att redovisa forskning kring värdegrundsarbete i skolan. Frågeställningen som vi utgått ifrån är hur värdegrundsarbetet kan se ut i religionsämnet och för att ge en så nyanserad bild som möjligt så har vi delat in arbetet i tre frågor som tillsammans ska kunna ge en bra överblick kring ämnet men också svara på vår frågeställning. LÄS MER