Sökning: "exempel på diskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade orden exempel på diskussion.

 1. 1. Avvägningen mellan upphovsrätt och allmänhetens intresse av nyhetsrapportering - Svensk rättstillämpning och HD:s kommande prövning av PMT 1473-18 mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Sandrén; [2020-05-17]
  Nyckelord :Upphovsrätt; nyhetsrapportering; informationsfrihet; yttrandefrihet; grundläggande fri- och rättigheter; avvägning; PMT 1473–18; Pelham; Funke Medien; Spiegel Online;

  Sammanfattning : Diskussionen i denna uppsats kretsar kring vilka möjligheter som finns i svensk rätt att inskränka eller göra undantag från upphovsrätt och närstående rättigheter till stöd för nyhetsrapportering. Mer specifikt belyser diskussionen den betydelse som EU-rätten har i sammanhanget mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online vars avgöranden meddelades under sommaren 2019. LÄS MER

 2. 2. Opioider och en del av dess baksida : En litteraturstudie om erfarenheterna av att leva som missbrukare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Therese Gunst; Johanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Litteraturöversikt; Leva med; Missbruk; Opioider; Personers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioid användningen har ökat både legalt och illegalt globalt. Det framgår att smärta är den största risken att utveckla ett missbruk, men man ser även andra riskfaktorer förutom fysiska så ser man även riskfaktorer som beror på psykiska och sociala faktorer. LÄS MER

 3. 3. Antisemitism i skolans värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Cederholm; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Antisemtism; SKMA; Fördomar; Förintelsen; Religion; Historia; Utbildning; Lärare; Kunskap; Skola;

  Sammanfattning : Vi som författare till denna forskningsöversikt har båda upplevt antisemitiska uttryck under verksamhetsförlag utbildning på våra partnerskolor runt om i Malmö och Skåne. Det finns även utifrån, en snabb Googlesökning tydliga tecken på att antisemitiska uttryck är vanliga i Malmö. LÄS MER

 4. 4. Manus för makt och njutning: Intervjuer med unga vuxna BDSM-utövare analyserade utifrån teorin om sexuella script

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fox Foxhage; [2020]
  Nyckelord :BDSM; unga vuxna; sexuella script; dramatistisk pentad; kvalitativ metod; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällsvetenskaplig och sociologisk forskning om BDSM (en paraplyterm för bondage/disciplin, dominans/underkastelse och sadomasochism) är ett växande område sedan slutet av 1990-talet. Forskning som fokuserar på yngre BDSM-utövare saknas dock. LÄS MER

 5. 5. Lärares erfarenheter av kompensatoriskt arbete i matematik utifrån elevers sociala förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Eriksson; Frida Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studien är att undersöka hur lärare utifrån sina erfarenheter beskriver att de arbetar kompensatoriskt i matematikämnet samt att undersöka hur sociala förutsättningar och föräldraengagemang påverkar elevers skolresultat. Att detta samband finns är forskningen eniga om, men vi finner en avsaknad av studier om kompensatoriska arbetssätt. LÄS MER