Sökning: "exempel på examensarbete anläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden exempel på examensarbete anläggning.

 1. 1. Ångdrift av värmepumpar i Solnaverket : En teknisk och ekonomisk studie över konvertering från eldrift till mekanisk ångdrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Josephine Lindén Magnusson; [2020]
  Nyckelord :heat pump; steam turbine; capacity shortage; district heating; energy engineering; värmepump; ångturbin; kapacitetsbrist; fjärrvärme; energiteknik;

  Sammanfattning : This master thesis has examined how two of the heat pumps at Norrenergi, Solnaverket, can be converted to steam driven heat pumps. The heat pumps are driven by electrical motors today and this thesis has investigated the technical and economical aspects of replacing them with steam turbines and also installing a pellet boiler. LÄS MER

 2. 2. Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Hedlöf Ekvall; [2019]
  Nyckelord :Permeable asphalt; porous asphalt; permeable pavement; infiltration; maintenance; vacuum cleaning; high pressure washing; storm water; Permeabel asfalt; genomsläpplig asfalt; infiltration; skötsel; vakuumsug; högtryckstvätt; dagvatten;

  Sammanfattning : För att permeabel asfalt skall vara ett bra sätt att ta hand om dagvatten i en stad med allt fler hårdgjorda ytor är det viktigt att den långsiktigt kan infiltrera dagvatten. Då det inte går att undvika att permeabel asfalt utsätts för små partiklar finns det en risk för att den skall sätta igen och förlora sin förmåga att infiltrera dagvatten. LÄS MER

 3. 3. Energipålar - Termiskt responstest på prefabricerad energipåle i betong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Simon Carlsson; [2015]
  Nyckelord :slagna pålar; termisk grundläggning; prefabricerad; termiskt responstest; energipåle; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Energipålar är grundläggningspålar kombinerade med kollektorslangar som används som vertikala markvärmeväxlare. De har sedan 1980-talet använts i Centraleuropa, och används även frekvent i England. I Sverige har energipålar ännu inte slagit igenom, men de större byggföretagen börjar nu intressera sig för denna typ av grundläggning. LÄS MER

 4. 4. De närboendes besöksvanor och attityder till naturområdet Stadsliden i centrala Umeå : en kvantitativ enkätstudie med kompletterande kvalitativa intervjuer

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maja Johansson; [2014]
  Nyckelord :tätortsnära skogsområden; urban forest areas;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om det tätortsnära skogsområdet Stadsliden, en knapp kilometer från Umeå stadskärna. Syftet med denna studie är att undersöka attityder och besöksmönster som är kopplade till Stadsliden och hur området kan anpassas bättre till besökarnas önskemål med lämpliga förvaltningsåtgärder så som skogsskötsel, planering och information. LÄS MER

 5. 5. Hållbara perennplanteringar i offentlig miljö : en studie om erfarenhet från genomförda projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linda Peterson; [2013]
  Nyckelord :perenner; perennplanteringar; offentliga planteringar; växtkomposition; anläggning; skötsel; hållbarhet; projektorganisation;

  Sammanfattning : Perenner har under det senaste decenniet blivit ett allt vanligare inslag i den offentliga miljön, där de används för att försköna parker och torg runt om i vårt land. På många håll ser man dock bristande anläggningar, vilket gör att både upplevelsevärden och ekonomiska resurser går förlorade. LÄS MER