Sökning: "exempel på examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 1059 uppsatser innehållade orden exempel på examensarbete.

 1. 1. Förskolepedagogers förutsättningar för att möta barn i behov av särskilt stöd med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan : Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Bergholm; Elsa Lang; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; knowledge; preschool; equivalent education; categorical perspective; neuropsychiatric disabilities; staff shortages; relational perspective; special education; Barn i behov av särskilt stöd; kunskap; förskola; likvärdig utbildning; kategoriskt perspektiv; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; personalbrist; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i kursen självständigt arbete i förskollärarutbildningen. Problemområdet som studien utgår ifrån är problematiken som kan uppstå i arbetet för att skapa likvärdig utbildning för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). LÄS MER

 2. 2. Rörelse i förskolan : En studie i om förskollärares syn på barns rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Emilsson; Annie Ackerot; [2022]
  Nyckelord :Preschool; physical activity; Movement; Förskola; fysisk aktivitet och rörelse.;

  Sammanfattning : The purpose of our thesis was to investigate preschool teachers’ views on the children's need for movement in preschool activities. We wanted to know how children are given opportunities for movement in preschool. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER

 4. 4. Lärarens attityder till eurocentrism i historieundervisningen : En kvalitativ studie om eurocentrism i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Juli Martinez Preza; Cristian Cullborn; [2022]
  Nyckelord :Eurocentrism; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; läromedel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är inramat kring att undersöka lärares attityder till eurocentrism i historieundervisningen. Dessutom behandlar arbetet hur undervisningen kan påverka elevers historiemedvetande i fråga om eurocentrism. LÄS MER

 5. 5. Lärar- och elevperspektiv på drama i berättelseskrivandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sullivan Jeanette; [2022]
  Nyckelord :berättelseskrivande; drama; semistrukturerade intervjuer; skrivundervisning.;

  Sammanfattning : Sammandrag  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur den berättelseskrivande undervisningen i ämnet svenska kan se ut, samt hur drama används i berättelseskrivandet. Jag ville undersöka om och på vilket sätt drama används i undervisningen i ämnet svenska. LÄS MER