Sökning: "exempel på examensarbete"

Visar resultat 21 - 25 av 913 uppsatser innehållade orden exempel på examensarbete.

 1. 21. Hållbar utveckling för förskolor i Sverige och Indien : en diskursanalys av ett begrepp i vår tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Thina Roobol; [2020]
  Nyckelord :Preschool; early years education; education for sustainable development; sustainable development; India; Sweden; discourse analysis; Förskola; lärande för hållbar utveckling; hållbar utveckling; Indien; Sverige; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om lärande för hållbar utveckling, Education for sustainable development (ESD) i ett svenskt såväl som indiskt förskoleperspektiv. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats och använder sig av en induktiv metod med diskursanalys som redskap. LÄS MER

 2. 22. “För att vi har hört att den skulle vara så bra” : En studie om hur förskollärare resonerar kring pedagogisk användning av appar i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carolin Andersson; Sarah Molgaard; [2020]
  Nyckelord :applikationer; förskola; pedagogisk användning; ikt;

  Sammanfattning : I förskolan har digital kompetens och digitala verktyg fått en större roll. I den nya Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. 15) anges det att förskollärare har fått ett tydligare ansvar att använda digitala verktyg som kan stimulera barns utveckling och lärande. LÄS MER

 3. 23. Bike safety among children in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Sofie Lindberg; [2020]
  Nyckelord :biking; child perspective; traffic safety; perceived safey; road types; SCAFT; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker den nuvarande situationen för cyklande barn i Sverige. Den undersöker ett internationellt och historiskt perspektiv, vilket ger jämförbar information om säkerheten för cyklande barn i andra samhällen. Variationer över tiden i totalt cyklad längd studeras och dess inverkan på säkerheten är noga övervägd. LÄS MER

 4. 24. Semi-Supervised Medical Image Segmentation with Equivariance Regularization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Gustav Schölin; [2020]
  Nyckelord :Semi-Supervised Learning; Semantic Segmentation; Brain Tumor Segmentation; MRI; AI; Artificial Intelligence; BRATS 2019; Deep Learning; Computer Vision; Machine Learning; Peltarion AB; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The last decades of research in machine learning and deep learning have lead to enormous advancements in the field. One of the areas that stand to gain the most from this is the medical sector. LÄS MER

 5. 25. Problematisk skolfrånvaro : En systematisk litteraturstudie kring fenomenet hemmasittare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Theres Farcher; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Hemmasittare; problematisk skolfrånvaro; frånvaro; truancy; hikikomori; neet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete som omfattar 15hp och är en systematisk litteraturstudie. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa modern, interantionell och nationell forskning kring fenomenet ”hemmasittare”, för att synliggöra faktorer som påverkar individers tendens att avvika från skolan, och försöka utröna verktyg att bemöta denna elevgrupp som är på olika stadier i sin frånvaro genom att besvara frågeställningarna ”Hur kan skolan arbeta förebyggande mot hög skolfrånvaro hos eleverna?” och ”Hur kan elever med hammasittarproblematik hjälpas tillbaka till skolan?”. LÄS MER