Sökning: "exempel på företagsekonomiska problem"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden exempel på företagsekonomiska problem.

 1. 1. Hur påverkar omorganisationer en FoU avdelnings prestation under slutfaserna och lanseringen av en produkt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alex Nesic; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på en FoU avdelning i Bolaget X inom Telekombranschen. Avdelningen har efter flera års forskning framställt en ny produkt, vilken de hoppas är av en "disruptiv" karaktär. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsstyrning i utbildningssektorn : Ett möjliggörande och tvingande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Combler; Wilhelm Kuylenstierna; Khaled Alkour; [2022]
  Nyckelord :Performance Management System; Performance management; Management systems; Management control; Coercive control; Enabling control; Management in highschool; Highschool management; Secondary school management; Management in secondary school; Primary school management; Management in primary school; Decentralized organizations; Education sector; Teacher; Teachers; Prestationsledningssystem; prestationsledning; prestationsstyrning; ledningssystem; verksamhetsstyrning; möjliggörande kontroll; tvingande kontroll; verksamhetsstyrning i gymnasieskolan; styrning av gymnasieskolor; gymnasieskolan styrning; verksamhetsstyrning i grundskolan; verksamhetsstyrning grundskolor; decentraliserade organisationer; Utbildningssektorn; Lärare; Lärarna;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom verksamhetsstyrning har fokuserat mestadels på finansiell drivna företag med hierarkisk styrning. Där den grundläggande tanken till verksamhetsstyrningen kommer från David Otleys ramverk från 1999 men har senare utvecklas. Med bland annat mer tydlighet i kommunikation och styrning mellan ledning och anställda. LÄS MER

 3. 3. EU-direktivets påverkan på CSR-rapporteringen - En kvalitativ studie om hur CSR-rapporteringens utformning och omfattning i den svenska klädbranschen har påverkats av det lagstadgade kravet på hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Jauhiainen; Rebecka Klasson; [2021-08-23]
  Nyckelord :CSR; ; CSR-rapportering; Hållbarhetsrapportering; Klädbranschen; Direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det ökade hållbarhetsfokuset har inneburit att det ställs högre krav på företagens hållbarhetsarbete och CSR-rapportering genom reglering samt press från intressenter. Tidigare studier har inte fokuserat på hur klädbranschen har påverkats av lagkravet på hållbarhetsrapportering trots branschens stora hållbarhetseffekter. LÄS MER

 4. 4. Med siktet inställt på antikorruption : En studie om utvecklingen av Saabs korruptionsförebyggande arbete mellan år 2011 och 2020

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Källqvist; Jens Persdahl; [2021]
  Nyckelord :antikorruptionsstrategier; försvarsbranschen; korruption; Saab; regelefterlevnad; utveckling;

  Sammanfattning : År 1987 avslöjades en svensk vapentillverkares inblandning i en muthärva i Indien. En order på 410 artilleripjäser värd åtta miljarder kronor hade föregåtts av utbetalning av mutor till indiska tjänstemän. LÄS MER

 5. 5. Att motverka mutbrott : Riskanalys och riskhantering ur ett företags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Helin; [2021]
  Nyckelord :Mutbrott;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva rådande rättsläge inom svensk mutbrottslagstiftning, angränsande lagstiftning och vilka sanktionsrisker som föreligger för företag om medarbetare begår mutbrott, samt att utreda vilka åtgärder företag kan vidta för att minska risken för att mutbrott begås. En kombination av rättsdogmatisk metod samt litteraturstudie har tillämpats. LÄS MER