Sökning: "exempel på företagsekonomiska problem"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden exempel på företagsekonomiska problem.

 1. 1. EU-direktivets påverkan på CSR-rapporteringen - En kvalitativ studie om hur CSR-rapporteringens utformning och omfattning i den svenska klädbranschen har påverkats av det lagstadgade kravet på hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Jauhiainen; Rebecka Klasson; [2021-08-23]
  Nyckelord :CSR; ; CSR-rapportering; Hållbarhetsrapportering; Klädbranschen; Direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det ökade hållbarhetsfokuset har inneburit att det ställs högre kravpå företagens hållbarhetsarbete och CSR-rapportering genom reglering samt press frånintressenter. Tidigare studier har inte fokuserat på hur klädbranschen har påverkats avlagkravet på hållbarhetsrapportering trots branschens stora hållbarhetseffekter. LÄS MER

 2. 2. Med siktet inställt på antikorruption : En studie om utvecklingen av Saabs korruptionsförebyggande arbete mellan år 2011 och 2020

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Källqvist; Jens Persdahl; [2021]
  Nyckelord :antikorruptionsstrategier; försvarsbranschen; korruption; Saab; regelefterlevnad; utveckling;

  Sammanfattning : År 1987 avslöjades en svensk vapentillverkares inblandning i en muthärva i Indien. En order på 410 artilleripjäser värd åtta miljarder kronor hade föregåtts av utbetalning av mutor till indiska tjänstemän. LÄS MER

 3. 3. Att motverka mutbrott : Riskanalys och riskhantering ur ett företags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Helin; [2021]
  Nyckelord :Mutbrott;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva rådande rättsläge inom svensk mutbrottslagstiftning, angränsande lagstiftning och vilka sanktionsrisker som föreligger för företag om medarbetare begår mutbrott, samt att utreda vilka åtgärder företag kan vidta för att minska risken för att mutbrott begås. En kombination av rättsdogmatisk metod samt litteraturstudie har tillämpats. LÄS MER

 4. 4. 50 år av tillväxt och investeringar - En studie om företags tillväxtmönster och vikten av immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ina Lundholm; Julio César Restrepo Ruiz; [2020-07-09]
  Nyckelord :Tillväxt; räntabilitet; kapitalstruktur; FoU-intensitet; marknadsföringsintensitet; immateriella tillgångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag måste växa för att behålla sin konkurrenskraft. Studier pekarpå att företagens omsättning bör växa snabbare än BNP i syfte att finnas kvar på marknaden,annars löper de stor risk att bli uppköpta eller försättas i konkurs. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på controllerns arbete –en kvalitativ studie av controllers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Andersson; Anna Appelgren; [2019-01-31]
  Nyckelord :Controller; digitalisering; arbetsutförande; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den digitala utvecklingen kommer med nya förutsättningar och möjligheter och innebär nya arbetssätt som påverkar controllerns arbete på olika sätt. Informationshantering och kommunikation är exempel på områden där digitaliseringen sätter avtryck och de är också viktiga delar av controllerarbetet. LÄS MER