Sökning: "exempel på filmanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden exempel på filmanalys.

 1. 1. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karolina Stenlund; [2018]
  Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

  Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER

 2. 2. Klippningens roll som Storytelling i Reklamfilm : En jämförande filmanalys av hur berättande förstärks avklippning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Jesper Svensson; [2018]
  Nyckelord :Storytelling; filmklippning; klippmetoder; gestaltningsformer; montage; kontinuitet; kollision.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan reklamfilmers berättande och klippning. Hur använder man sig av olika klippmetoder i svensk reklamfilm idag och hur förs berättelsen framåt. Metoden för uppsatsen är en jämförande filmanalys. Fokusen kommer att ligga på sekvenser från tre olika svenska reklamfilmer. LÄS MER

 3. 3. När filmen tränger in i dig från duken - Hur kommunicerar audiovisuella metaforer känslor i filmen Alien (1979)?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Alex Stråe; [2016]
  Nyckelord :Känslor; film; metaforer; audiovisuella; objekt; konceptuella; Lakoff; Johnson; Kövecses; Fahlenbrach; perception; rörlig bild; koncept;

  Sammanfattning : I jakt efter fler svar på frågan varför film påverkar oss, utforskas i detta arbete ett relativt orört område: konceptuella metaforer. Området förklarar en aspekt av vår perception som inte är begränsad till film utan avser sinnesintryck i allmänhet. LÄS MER

 4. 4. Blåvitt begär : Postkoloniala läsningar av finskhet, klass och genus i svensk film

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Kristian Borg; [2016]
  Nyckelord :suomi; suomalaiset; ruotsinsuomalaiset; ruotsinsuomalainen; postkolonialismi; stereotypioita; edustus; feminismi; psykoanalyysi; elokuvatutkimus; Finland; finnar; finländare; postkolonialism; stereotyper; den andre; representation; psykoanalys; feministisk filmteori; kolonial diskursanalys; svensk spelfilm;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsyfte är att studera finska representationer i svensk spelfilm ur ett postkolonialt perspektiv. Med en diskursanalytisk ansats och med stöd i psykoanalys, postkolonial och feministisk teori diskuteras hur finsk etnicitet konstrueras, omförhandlas och samverkar med kategorier som genus, sexualitet och klass i svensk spelfilm från 1980 till 2010. LÄS MER

 5. 5. Ett dolt narrativ : En kognitiv studie av Richard Linklaters film Waking Life (2001)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :David Lundqvist; [2013]
  Nyckelord :filmvetenskap; narrativ; kognitiv filmanalys; perceptionsteori; Waking Life; Richard Linklater; David Bordwell; Narration in the Fiction Film; Tom Gunnings;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera filmen Waking Life (Richard Linklater, 2001) utifrån David Bordwells narratologiska perceptionsteorier för att tydliggöra filmens narrativa konstruktion på ett kognitivt plan. På senare år har det kommit allt fler filmer som utmanar åskådaren med ett experimentellt berättelseformat. LÄS MER