Sökning: "exempel på frågeställningar språk och makt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden exempel på frågeställningar språk och makt.

  1. 1. Förkväll - Så konstruerar språket kvinnlighet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Jessica Andersson; Emely Claesson; [2007]
    Nyckelord :kvinnlig konstruktion; språk; genre; diskurser; makt; förväntningar på kvinnlighet; textanalys;

    Sammanfattning : Problem Då genusframställningen i medierna tenderar att bidra till att skapa stereotyper och en möjligt felaktig bild av kvinnor finns ett behov av att studera på vilket sätt en medietext har möjlighet att skapa kvinnliga konstruktioner – positiva och negativa. Genom att studera Förkvälls språk ville vi komma fram vad innehållet förmedlade, vad som sägs varför. LÄS MER