Sökning: "exempel på juridiska problem"

Visar resultat 16 - 20 av 188 uppsatser innehållade orden exempel på juridiska problem.

 1. 16. Går det att sätta ner foten mot barnäktenskap? - Om Sveriges möjligheter att på juridisk väg stoppa en oönskad företeelse som är legal utomlands

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Segerfelt; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; internationell privaträtt; folkrätt; barnäktenskap; barnäktenskapsbrott; åtalsförordnande; legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Child marriage is a phenomenon existing in many parts of the world. In 2004 a new law came into force stating that Sweden does not recognize foreign child marriages if at least one of the parts has ties to Sweden. In order to achieve an increased protection against child marriage the legislation was further strengthened in 2014. LÄS MER

 2. 17. Krävs det en lag mot könsdiskriminerande reklam?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jabbar Samar; [2018]
  Nyckelord :gender discriminatory advertising; advertising; discriminatory advertising.; ICC- regler; etiska regler; reklamombudsmannen; reklamombudsnämnden; reklam; marknadsrätten; tryckfrihetsförordningen; könsdiskriminerande reklam; könsdiskriminering.;

  Sammanfattning : En diskussion om könsdiskriminerande reklam har pågått sedan 1970 – talet. Än idag har det inte reglerats om könsdiskriminerande reklam och det har passerat ca 40 år. Det har pågått i sådan lång tid på grund av att experter i området har uttryckt att könsdiskriminerande reklam skyddas utav grundlagen. LÄS MER

 3. 18. Degeneration av varumärken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Lundin; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; varumärkesrätt; varumärken; degeneration; intellecual property law; trademark law; trademarks; degeneration.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ensamrätten till ett varumärke är en dynamisk rätt, där skyddsomfånget förändras över tid. Skyddsomfånget avgörs utefter graden av särskiljningsförmåga, vilket innebär ett varumärkes förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andra näringsidkares varor eller tjänster. LÄS MER

 4. 19. Kommer kommunernas plan- och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? : Klimatförändringar och bostadsbyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Yvonne Ishida; Jessica Andersson; [2017]
  Nyckelord :Fysisk planering; bygglov; översvämningsrisk; klimatförändringar; klimatanpassning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga och utreda det juridiska ramverk som kommunerna ska följa samt undersöka praktisk tillämpning hos tre kommuner. Studien ska även belysa eventuella svårigheter i planarbetet och ge en kunskapsöversikt. LÄS MER

 5. 20. Avgörande av brottmål i den tilltalades utevaro – sett utifrån bl.a. en redogörelse av straffprocessens funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Processrätt; tilltalad; utevarohandläggning; straffprocess; funktioner; rättssäkerhet; bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för gällande rätt kring utevarohandläggning i brottmål samt närmare belysa den problematik som kan uppkomma vid handläggningen. Detta sker med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. LÄS MER