Sökning: "exempel på konflikter och konflikthantering"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden exempel på konflikter och konflikthantering.

 1. 1. Moraliska konflikter vid förskrivning av preventivmedel till flickor under 15 år

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emmelie Shead; Mimmi Johansson; [2020]
  Nyckelord :moraliska konflikter; konflikthantering; yrkesroller; barnmorskor; ungdomsmottagning; preventivmedel; sexualbrottslagen; etik och moral;

  Sammanfattning : Undersökningen  har  ämnat  undersöka  och  belysa  de  moraliska  konflikter  barnmorskor  kan behöva hantera i sitt arbete vid förskrivning av preventivmedel till flickor under 15 år. Genom kvalitativa  intervjuer  med  åtta  barnmorskor  verksamma  på  ungdomsmottagningar  runt  om  i Sverige har studien genom tematisk analys fått fram tre teman. LÄS MER

 2. 2. Barnets behov sätts i centrum : pedagogers reflektioner om konflikthantering i samlingssituationen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Abrahamsson; Frida Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :förskola; samling; konflikt; hantering; konfliktförebyggande;

  Sammanfattning : Inledning Varje dag sker konflikter i förskolan och som en del i vårt uppdrag beskrivs det att förskolan ska stötta barnen till att utveckla sin förmåga att kunna fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och att ta ansvar för att det finns gemensamma regler i förskolan. Vi har valt att i denna studie lägga vårt fokus på pedagogers reflektioner kring konflikthantering i samlingssituationen. LÄS MER

 3. 3. “Och man vill ju hinna med mer än bara konfliktlösning” En studie om fritidspedagogens strategier att lösa konflikter mellan pedagog och elev på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Zandra Lennryd; Elina Enzian; [2018]
  Nyckelord :Konflikthantering; Kommunikation; Lärare- och elevrelation; Relationsskapande processer; Strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger på fritidshemmet ser på sitt arbete med konflikthantering mellan fritidspedagoger och elever. Vi vill även undersöka fritidspedagogers synsätt på olika strategier de säger sig använda vid en konflikt med en elev och hur de ser på relationsskapande i förhållande till konflikter. LÄS MER

 4. 4. ”Man vill prata med dom, men ibland så ger sig inte alltid tiden till det” : En studie om sex förskollärares uppfattningar om konflikthantering och lärande på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ingela Hjalmarsson; Therese Nilsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; värdegrund; konflikthantering; ramfaktorer; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra sex förskollärares uppfattningar om förskolans värdegrundsarbete vad gäller konflikthantering. Specifikt fokus riktas mot ramfaktorers påverkan på den pedagogiska praktiken och barns lärande i samband med dessa. LÄS MER

 5. 5. "Ingen dag är den andra lik" : En kvalitativ studie om hur det är att vara ung chef

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Nilsson; Lina Olsson; [2017]
  Nyckelord :Unga chefer; ledarskap; ledarskapsstilar; generationer; generationsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur det är att vara ung chef samt att förstå vad det är som lockar eller skrämmer med rollen. Intresset för att bli chef är svalt hos de unga i Sverige samtidigt som det närmar sig en tid av stor pensionsavgång bland cheferna runt om i landet. LÄS MER