Sökning: "exempel på problemformulering"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden exempel på problemformulering.

 1. 1. Uppfattningen av aggression hos virtuella 3D karaktärer : En undersökning om skillnaden mellan könen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jessica Lindblom; Jonas Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; kroppsspråk; känslouttryck; animation;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks skillnaden mellan män och kvinnor i huruvida de uppfattar kroppsspråk då det appliceras på en avskalad virtuell karaktär. Utifrån tidigare forskning om kroppsspråk och känslouttryck skapades fyra animationer föreställande gångcykler samt knackningar som visualiserade två olika känslor: glädje samt ilska. LÄS MER

 2. 2. Integritet online ur olika generationers perspektiv : En studie om hur generation digital natives & pre-internet värdesätter sin integritet online

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa König; Ellen Romney; [2020]
  Nyckelord :Baby-boomers; y; x z; generations online; GDPR; Communication Privacy Management System CPM ; Consumer privacy online; ePrivacy; Information privacy; The privacy paradox; Concerns for Information Privacy CFIP ; Privacy fatigue; Integritet online; generations skillnader; generation pre-internet och digital-naives; persondata online; integritetskränkande aspekter; digitala social normer; riktad reklam; personlig marknadsföring online;

  Sammanfattning : Den digital utvecklingen har gjort att vi idag rör oss i digitala miljöer för att jobba, kommunicera, söka information, shoppa och underhållas. Företag kan idag kan spara, kartlägga, mäta och analysera privatpersoners aktiviteter online vilket ställt högre krav på näringsidkare att hantera denna personliga information korrekt. LÄS MER

 3. 3. Chefer som leder andra chefer : En kvalitativ studie av ledarskapets betydelse för medarbetarnas motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Ekman; Rebecca Honnér Idenstedt; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Leadership; Job well-being; Work motivation; Psychological needs; Municipal operations; Manager; Employees; Motivation; Ledarskap; Arbetstrivsel; Arbetsmotivation; Psykologiska behov; Kommunal verksamhet; Chef; Medarbetare;

  Sammanfattning : Att som organisation ha medarbetare som är motiverade anses vara av stor vikt, både föratt medarbetarna ska känna arbetsglädje men också för organisationen då kan uppnå ettmer framgångsrikt resultat. Studiens teoretiska referensram omfattas av både ledarskapsochmotivationsteorier, detta för att kunna besvara studiens problemformulering och syfte. LÄS MER

 4. 4. Vägen till ett ökat välbefinnande - betydelsen av mellanchefens ledarskapsbeteende ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Albin Brahimi; Hanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; transaktionellt ledarskap; transformellt ledarskap; välbefinnande; subjektivt välbefinnande; mellanchefer; ledarskapsdimensioner; offentlig sektor; privat sektor;

  Sammanfattning : Titel: Vägen till ett ökat välbefinnande - betydelsen av mellanchefens ledarskapsbeteende ur ett medarbetarperspektiv. Institution: Akademin för Företagande, Innovation och Hållbarhet, Högskolan i Halmstad Författare: Albin Brahimi & Hanna Carlsson Nyckelord: Mellanchef, välbefinnande, ledarskapsbeteende, ledarskapsdimension, offentlig sektor, privat sektor, transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap Bakgrund: Ledarskap hittar vi både i den offentliga sektorn såväl som i den privata sektorn i Sverige. LÄS MER

 5. 5. När det digitala servicelandskapet komprimeras : Hur bygger företag då förtroende?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Petter Sandhammar; Simon Frohm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen de senaste decennierna har ritat om kartan för var och hur servicemötet äger rum, denna mötesplats benämns i tidigare forskning somservicelandskap. Inom forskningsområdet undersöks traditionellt sett det fysiska servicelandskapet. LÄS MER