Sökning: "exempel på psykiska behov"

Visar resultat 11 - 15 av 32 uppsatser innehållade orden exempel på psykiska behov.

 1. 11. Att se människan bakom sjukdomen är som att lösa en gåta : En litteraturbaserad studie om vårdpersonalens erfarenheter av personcentrerad vård vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Maria Lind; Bisan Appasi; [2018]
  Nyckelord :BPSD; Caring; Dementia; Healthcare experiences; Person-centered Care;

  Sammanfattning : Background: There are around 150.000 people with dementia in Sweden. It is common to suffer from BPSD sometime during the course of the disease, which adversely affects the quality of life. Symptoms cause impairment to varying degrees, making everyday life difficult to handle independently. LÄS MER

 2. 12. Att trippa på tå En kvalitativ studie om anhöriga till närstående med betydande psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Chiquita Löfman; Natalie Vesenne Lungo; [2017-07-05]
  Nyckelord :Anhörig; psykisk ohälsa; medberoende; interaktion;

  Sammanfattning : “Att trippa på tå” är en kvalitativ studie om anhöriga till närstående med betydande psykisk ohälsa. Syftet med studien var att undersöka hur interaktionen mellan de anhöriga och deras drabbade närstående påverkar den anhöriga och mer exakt löd våra frågeställningar: “Hur kan interaktionen se ut mellan den anhöriga och den närstående drabbad av psykisk ohälsa? ”, ”Hur påverkar interaktionen den anhörigas liv, person och identitet?” och ”Hur kan behovet av stöd hos den anhöriga se ut?” Vår studie är baserad på åtta djupintervjuer med anhöriga, där vi tillämpade strategiskt urval. LÄS MER

 3. 13. Obesitaskirurgi och psykisk hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sari Lukkarila; Lisa Magnusson; [2016-01-11]
  Nyckelord :Obesitas; obesitaskirurgi; psykisk hälsa; postoperativ uppföljning;

  Sammanfattning : Obesitas är ett av dagens största folkhälsoproblem och andelen människor med obesitas har i många länder tredubblats sedan 80-talet. Detta tillstånd ökar risken för ett antal följdsjukdomar som till exempel diabetes och högt blodtryck. LÄS MER

 4. 14. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Edekor; Jonatan Torén; [2015-06-22]
  Nyckelord :Barns upplevelser; psykosociala faktorer; barns utveckling; barn till föräldrar med psykisk ohälsa; föräldrar med psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsa kan delas in i fysisk hälsa och psykisk hälsa, inom somatisk vård tenderar den fysiska hälsan ligga i fokus och den psykiska anses höra hemma i psykiatrin. Detta har lett till en stigmatisering kring psykisk ohälsa och många väljer att inte söka vård för sina problem. LÄS MER

 5. 15. Unga vuxnas väg till återhämtning : En kvalitativ studie om att bli fri från psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Katrin Ahlström; [2015]
  Nyckelord :Unga vuxna; Psykisk ohälsa; Psykisk hälsa; Återhämtning;

  Sammanfattning : Barns och ungdomars psykiska ohälsa är ett ofullständigt utforskat område i Sverige. Mycket tyder dock på att den psykiska ohälsan ökar bland unga vuxna, vilket gör att det finns all anledning att undersöka hur just denna grupp bäst kan bli hjälpt. LÄS MER