Sökning: "exempel på rättsfallsreferat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden exempel på rättsfallsreferat.

  1. 1. Diakron och synkron integrity i rättstillämpning och lagstiftning - med exempel från ersättningsrätten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :David Eliasson; [2003]
    Nyckelord :Allmän rättslära; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var dels att presentera en sammanhängande teori för rättfärdigande av domstolarnas rättstillämpning där såväl rättspolitiska som rättsetiska argument beaktas dels förankra teorin i det rättsliga materialet. I det inledande avsnittet analyserade författaren några av de begrepp som är vanligt förekommande i såväl rättsfallsreferat som lagförarbeten. LÄS MER