Sökning: "exempel på rapporter"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden exempel på rapporter.

 1. 1. Lärares uppfattningar om programmering i matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Napoleon Wallin; [2020]
  Nyckelord :Datalogiskt tänkande; fenomenografi; matematikundervisning; programmering;

  Sammanfattning : Programmering introducerades höstterminen 2018 i grundskolans kursplan för matematik. Flertalet rapporter lyfter problematiken med att lärare känner ett kompetensutvecklingsbehov för ämnet samt att på majoriteten av skolorna så är inte programmering implementerat i rätt omfattning. LÄS MER

 2. 2. Circular economy policy barriers: : An analysis of legislative challenges in white goods and automotive industry within the EU

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Shadi Shams; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; policy; legislative barriers; remanufacturing; service-based; white goods; automotive; Cirkulär ekonomi; policy; lagstiftningsbarriärer; återtillverkning; tjänstebaserad; vitvaror; fordon;

  Sammanfattning : Increased consumption, depletion of natural resources and sustainability concerns have challenged the conventional linear model of production, consumption and disposal of products. Circular economy (CE) has become one of the most popular paradigms that can contribute to economic growth and concurrently satisfy sustainability ambitions. LÄS MER

 3. 3. Man har sjungit digitaliseringens lov. : En explorativ studie hur ledning i kommunal sektor beaktar anställdas arbetsmiljö vid implementering av digitala system.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Annica Asp; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; work environment; socio-technical; public sector; municipal sector; KASAM; efficiency; New Public Management; NPM; Work-Collegue Balance; Digitalisering; arbetsmiljö; implementering; socio-teknik; offentlig sektor; kommunal sektor; KASAM; effektivisering; NPM; e-förvaltning; Work-Collegue Balance;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om chefer och ledare inom Nacka kommun tar anställdas arbeten och arbetsmiljö i beaktande när digitala system implementeras. Uppsatsen skrivs inom ramen för forskningsprojektet KomDig, vilket är en förkortning av Kommunal och Digital. Målsättningen med studien är att främja den digitala arbetsmiljön. LÄS MER

 4. 4. Nyckelparametrar för en levande landsbygd

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna-Louise Aasen; [2020]
  Nyckelord :landsbygd; landsbygdsutveckling; urbanisering; ruralisering; avfolkning; resiliens; klimatförändringar; jordbruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om levande landsbygd, där människor bor och trivs i hela landet, samt vilka förutsättningar gjort att så idag inte är fallet i Sverige. Upptäckten av fossila energislag har förändrat den mänskliga civilisationen på många sätt, inte minst genom förändrade produktionssätt inom framställningen av livsmedel och skogsråvara samt fabriksproduktionen av varor. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetssäkring vid produktion av värmepumpar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Hans Krönlein; [2020]
  Nyckelord :Kvalitetssäkring; Systematisk Produktionsanalys; Total Quality Management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nibe Industries has grown from being a local Swedish company to a global group with subsidiaries around the world. Nibe has protected its roots and still retains the head office in Markaryd, where they invest heavily in production locally (Nibe Industrier AB, 2020). LÄS MER