Sökning: "exempel på rapporter"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden exempel på rapporter.

 1. 1. Mänskliga rättigheter i skuggan av företagande? : En analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Lundström; [2021]
  Nyckelord :FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; Sveriges implementering av UNGP; mänskliga rättigheter; nationell handlingsplan; John G. Ruggie.; Law and Political Science; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sverige är ett av få länder som har tagit fram en nationell handlingsplan för att omsätta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå. FN:s vägledande principer skapar inga nya folkrättsliga förpliktelser, utan uppmuntrar endast stater att ta fram nationella handlingsplaner för att omsätta principerna på nationell nivå. LÄS MER

 2. 2. Exploring Construction of a Company Domain-Specific Knowledge Graph from Financial Texts Using Hybrid Information Extraction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Chun-Heng Jen; [2021]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Information Extraction; Named Entity Recognition; Relation Extraction; Knowledge Graph; Naturlig språkbehandling; Informationsextraktion; Namngiven Entitetsigenkänning; Relationsextraktion; Kunskapsgraf;

  Sammanfattning : Companies do not exist in isolation. They are embedded in structural relationships with each other. Mapping a given company’s relationships with other companies in terms of competitors, subsidiaries, suppliers, and customers are key to understanding a company’s major risk factors and opportunities. LÄS MER

 3. 3. Kan behandlingen av akne med läkemedlet isotretinoin orsaka psykiska besvär såsom depressionssymtom, ångest och nedsatt livskvalitet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ranin Murad; [2021]
  Nyckelord :isotretinoin; psykiska besvär; depressionssymtom;

  Sammanfattning : Akne är en inflammatorisk sjukdom. Det innebär att den är en typ av utslag som orsakas av inflammerade talgkörtlar. Akne förekommer vanligast hos tonåringar. Ungefär var tredje tonåring får besvär men även vuxna kan få akne. LÄS MER

 4. 4. Vänner och fiender under det andra världskriget : C-byråns arbetsformer och underrättelsesamverkan under krigets växlande vindar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Morgan Norberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningsområdet för denna uppsats var den inofficiella svenska militära underrättelsetjänsten under det andra världskriget. Syftet med denna uppsats var att undersöka C-byråns verksamhet under det andra världskriget med avseende på utvecklingen av organisationens arbetsformer under krigsåren och utvecklingen gällande samverkan med utländska organisationer. LÄS MER

 5. 5. Krishantering inom flygbranschen : En studie om svenska flygbolag under Covid-19-pandemin

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Bisher Al Halabi; Samar Alnukari; Julia Stadler; [2021]
  Nyckelord :kris; krishantering; turism; flyg; flygbolag; covid-19;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin har inneburit en global kris med stora konsekvenser för turist- och transportbranschen. Flygbranschen har drabbats extra hårt och branschledare pratar om pandemin som flygets värsta kris någonsin i fredstid. LÄS MER