Sökning: "exempel på specialpedagogiska insatser"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden exempel på specialpedagogiska insatser.

 1. 1. Barn med språkstörning : Hur arbetar förskolan för att stödja barn med språkstörning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Bulut Dilber; [2018]
  Nyckelord :Språkstörning; språkutveckling; teckenkommunikation; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskolor i en medelstor kommun arbetar för att stödja barn med språkstörning och vilka stöd som finns att tillgå för att utveckla språket hos barn med språkstörning.  Studien  har  utgått  från  frågeställningarna;  Vilka  specialpedagogiska  insatser finns det  i förskolan  för barn med språkstörning? och  Hur arbetar förskolan för att utveckla språket  hos  barn  med  språkstörning?  Studien  är  kvalitativ,  vilket  innebär  att  kvalitativa intervjuer har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av god matematikundervisning : Fokus på taluppfattning ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Bergroth; Ulrika Olsson; [2018]
  Nyckelord :framgångsrik matematikundervisning; kategoriskt perspektiv; matematiksvårigheter; relationellt perspektiv; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematikkunskaperna i svensk skola har enligt TIMSS och PISA dalat under många år.  Skolverket har därför genomfört nationella insatser i form av kompetensutveckling för lärare samt infört ett obligatoriskt bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande och förebyggande insatser för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En fokusgruppsstudie utifrån skolsköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Bohlin; Ann-Charlotte Borgefeldt; [2018]
  Nyckelord :neuropsyciatric disabilities; ADHD; school environments; school nurses; student healt; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; NPF; skolmiljö; skolsköterska; elevhälsa;

  Sammanfattning : Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) påverkar elevens beteende och minskar signifikant funktionella adaptiva färdigheter i vardagen. Social kommunikation och interaktionsförmåga, språk, uppmärksamhet, känslor, motorisk prestanda, lärande samt minne är exempel på områden där påverkan kan visas. LÄS MER

 4. 4. Utopia or reality? Special educational success in the meeting with students in need of special support

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Dahlström; [2017]
  Nyckelord :special education; behov av särskilt stöd; framgångsfaktorer; tidiga insatser; inkludering; skolutveckling;

  Sammanfattning : Abstract Dahlström, Kristina (2017), Utopi eller verklighet? Specialpedagogiska framgångar för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. I mitt arbete har jag upplevt att antalet elever i behov av särskilt stöd i skolan ökar. LÄS MER

 5. 5. RTI på sfi RTI. (Respons To Intervention) för kortutbildade sfi-elever med fokus på avkodning och läshastighet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Axmarker; [2017]
  Nyckelord :sfi; kortutbildade; lässvårigheter; avkodning; RTI; förebyggande undervisning; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Elever inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) som inte har utvecklat läs- och skrivförmåga på sitt modersmål ska få läs- och skrivinlärning inom ramen för sfi-utbildningen Det finns ett forskningsbehov att didaktiskt följa dessa elevers väg mot att bli litterata, i synnerhet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Lästeorier bygger på att läsning handlar både om avkodning och förståelse (Kamhi & Catts, 2014) men i andraspråksforskningen har man inte forskat lika mycket på avkodning som man forskat på läsförståelse (Hyltenstam, 2010). LÄS MER