Sökning: "exempel på teoretisk referensram"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden exempel på teoretisk referensram.

 1. 1. Utbildning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Sara Nelson; [2021]
  Nyckelord :utbildning och lärande för hållbar utveckling; LHU; HU; pluralism; Skolverket; ämnesövergripande; ämnesdidaktik; fortbildning; kollegialt lärande; åk 7-9; framtidshopp; värdeskapande lärande; agens; kvalitetsarbete; General Works;

  Sammanfattning : Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Många skolor och lärare har svårt att leva upp till detta. LÄS MER

 2. 2. Förändringmotstånd inom gymnasieskolor : Förändringsarbete gällande digital teknik i undervisningen ur ett rektorsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ludvig Johansson; Andreas Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalisation; digital technology in teaching; upper secondary school; change work; change resistance; change management; communication; Digitalisering; digital teknik i undervisningen; gymnasieskola; förändringsarbete; förändringsmotstånd; förändringsledning; kommunikation;

  Sammanfattning : Inledning: Digitaliseringen utvecklas och förändras konstant och är en process som påverkar organisationer och har förändrat samhället mest sedan industrialiseringen. En organisation som fyller en viktig funktion är skolan då en av skolans uppgifter är att bidra till att alla kan dra nytta av digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Nyckeln till framgång? En kvalitativ studie av kritiska framgångsfaktorer för åtta SMF:s inom den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linn Blomström; Caroline Löwenhav; [2020]
  Nyckelord :Framgång; kritiska framgångsfaktorer; små- och medelstora företag; svenska modebranschen; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning: Framgångsfaktorer har i litteraturen länge diskuterats. Begreppet definieras som de specifika tillgångar och kompetenser genom vilka ett företag uppnår framgång, bland annat genom långsiktig tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 4. Vägen till ett ökat välbefinnande - betydelsen av mellanchefens ledarskapsbeteende ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Albin Brahimi; Hanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; transaktionellt ledarskap; transformellt ledarskap; välbefinnande; subjektivt välbefinnande; mellanchefer; ledarskapsdimensioner; offentlig sektor; privat sektor;

  Sammanfattning : Titel: Vägen till ett ökat välbefinnande - betydelsen av mellanchefens ledarskapsbeteende ur ett medarbetarperspektiv. Institution: Akademin för Företagande, Innovation och Hållbarhet, Högskolan i Halmstad Författare: Albin Brahimi & Hanna Carlsson Nyckelord: Mellanchef, välbefinnande, ledarskapsbeteende, ledarskapsdimension, offentlig sektor, privat sektor, transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap Bakgrund: Ledarskap hittar vi både i den offentliga sektorn såväl som i den privata sektorn i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Med uppdrag att anta utmaningen : Strategier och förutsättningar för första linjens chef inom kommunal äldreomsorg för att möta verksamhetens kompetensförsörjningsbehov i en föränderlig tid

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Kristina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; första linjens chef; kommun; äldreomsorg; agentskap; institutionell teori; kritisk realism; analytisk dualism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och förklara strategier och förutsättningar för första linjens chef inom kommunal äldreomsorg för att möta verksamhetens kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt. Studien avser att besvara syftet utifrån följande frågeställningar. LÄS MER