Sökning: "exempel på teoretisk referensram"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden exempel på teoretisk referensram.

 1. 1. Förändringmotstånd inom gymnasieskolor : Förändringsarbete gällande digital teknik i undervisningen ur ett rektorsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ludvig Johansson; Andreas Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalisation; digital technology in teaching; upper secondary school; change work; change resistance; change management; communication; Digitalisering; digital teknik i undervisningen; gymnasieskola; förändringsarbete; förändringsmotstånd; förändringsledning; kommunikation;

  Sammanfattning : Inledning: Digitaliseringen utvecklas och förändras konstant och är en process som påverkar organisationer och har förändrat samhället mest sedan industrialiseringen. En organisation som fyller en viktig funktion är skolan då en av skolans uppgifter är att bidra till att alla kan dra nytta av digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. Nyckeln till framgång? En kvalitativ studie av kritiska framgångsfaktorer för åtta SMF:s inom den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linn Blomström; Caroline Löwenhav; [2020]
  Nyckelord :Framgång; kritiska framgångsfaktorer; små- och medelstora företag; svenska modebranschen; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning: Framgångsfaktorer har i litteraturen länge diskuterats. Begreppet definieras som de specifika tillgångar och kompetenser genom vilka ett företag uppnår framgång, bland annat genom långsiktig tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. Med uppdrag att anta utmaningen : Strategier och förutsättningar för första linjens chef inom kommunal äldreomsorg för att möta verksamhetens kompetensförsörjningsbehov i en föränderlig tid

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Kristina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; första linjens chef; kommun; äldreomsorg; agentskap; institutionell teori; kritisk realism; analytisk dualism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och förklara strategier och förutsättningar för första linjens chef inom kommunal äldreomsorg för att möta verksamhetens kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt. Studien avser att besvara syftet utifrån följande frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Klagomål inom den offentliga primärvården : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marianne Pekkarinen; [2019]
  Nyckelord :primärvård; klagomål; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klagomål är en indikator på kvaliteten och säkerheten på hälso- och sjukvården. Klagomål som inkommer till patientnämnderna ökar och 26 procent av dessa är riktade mot primärvården. Klagomål riktade mot sjuksköterskor handlar om deras icke-vårdande attityder. Teoretisk referensram: Lidande är en del av människans liv. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av reflektion : En kvalitativ studie om upplevelsen av reflektion hos socialsekreterare och biståndshandläggare i socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ulrika Danielsson; Linda Sandström; [2019]
  Nyckelord :reflektion; socialtjänsten; handledning; reflektiv praktik; lärande; välmående; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om socialarbetares egna uppfattningar kring reflektion i deras dagliga arbete i socialtjänsten. Syftet med studien är att undersöka reflektionens betydelse inom socialt arbete i socialtjänsten. Studien har en abduktiv ansats och är genomförd med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER