Sökning: "exempel prov svenska B"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden exempel prov svenska B.

 1. 1. Granens invandring i sydvästra Sverige, belyst genom pollenanalys från Skottenesjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Maja Damber; [2019]
  Nyckelord :gran; Picea; pollenanalys; sydvästra Sverige; paleoekologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Paleoekologiska studier har visat sig vara ett bra verktyg för att studera trädetablering, samt dess relation till klimatpåverkan och mänsklig påverkan. Utbredningen av Picea i Sverige under Holocen är väldokumenterad, men kunskapsluckor kring dess spridningsdynamik kvarstår. LÄS MER

 2. 2. Grammatiska metaforer i elevtexter : En studie av högstadieelevers användning av grammatiska metaforer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rumeysa Polat; [2018]
  Nyckelord :Grammatisk metafor GM ; systemisk-funktionell grammatik; elevtexter; nationella prov i svenska och svenska som andraspråk; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera förekomsten av grammatiska metaforer (GM) i form av nominaliseringar i elevtexter från det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs nio. Begreppet GM avser icke-typiska realiseringar av betydelser där GM till exempel kan vara en nominalisering – en process som uttrycks som ett substantiv (ex: tävling, trygghet) istället för ett verb (ex: tävla) eller ett adjektiv (ex: trygg). LÄS MER

 3. 3. Att resonera i minsta möjliga mån : Om den lägsta resultatnivån för betyget G på den skriftliga delen av nationella provet i svenska B

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Erik Andrén; Michael von Horn; [2010]
  Nyckelord :skolverket; nationella prov; bedömning; betyg;

  Sammanfattning : Huvudsyftet i föreliggande studie är att undersöka hur elever följer uppgiftsinstruktionernai uppgiften med lägst svårighetsgrad från 2009 års skriftliganationella prov i svenska och svenska som andra språk.I Skolinspektionens rapport Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan framkommer att lärare inte bedömer de nationella proven likvärdigt. LÄS MER

 4. 4. Olika prestation - lika belöning : En studie av skillnader i den likvärdiga utbildningen på gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Hoffman; [2008]
  Nyckelord :Likvärdig utbildning; Infärgning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det förekommer skillnader i innehåll och utformning av planeringar, prov och betygskriterier i undervisningen av litteraturhistoria, i den obligatoriska kursen Svenska B, mellan de yrkesförberedande och de studieförberedande programmen i gymnasieskolan. Skolverket fastställer att en likvärdig utbildning är ett nationellt krav för att garantera en gemensam kunskapsbas som samtliga elever behöver för att klara vidare studier, yrkesliv och samhällets krav i stort. LÄS MER