Sökning: "exemplar på uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden exemplar på uppsats.

 1. 1. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman;

  Sammanfattning : Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. LÄS MER

 2. 2. Girls On Top : Hur kvinnliga huvudkaraktärerporträtteras i framgångsrika TV-ochDatorspel, 1996-2015

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Kristina Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :kvinnliga huvudkaraktärer; tv-spel; genus; male gaze; attraktivitet; respektabilitet;

  Sammanfattning : Att TV-och datorspel säljer i miljontals exemplar varje år är ingen nyhet för dagenskonsumenter. Den största andelen av spel som finns ute på marknaden idag innehåller ofta enmanlig huvudkaraktär och en kvinnlig karaktär som spelar en stöttande roll till den manligahuvudkaraktären och som dessutom marknadsförs först och främst till män. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesrättslig konsumtion - En analys av inskränkningar i varumärkesrättsinnehavarens en-samrätt vid parallellimport.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kristina Christensen; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: regional konsumtion; VmDir; förs ut på marknad; samtycke; ensamrätt; fri rörlig-het för varor; fri konkurrens; inre marknad; EU; konsumtionsprincip. Keywords: Community exhaustion; Trade marks Directive; placed on the market; consent; exclusive right; free movement of goods; effetive competition; common market; principle of exhaustion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Min uppsats syftar till att analysera inskränkningar i varumärkesrättslig ensamrätt, där import av de varumärkesskyddade varorna är tillåten mellan medlemsstater utan att rättsinnehavarens tillstånd anskaffas. Den varumärkesrättsliga ensamrätten konsumeras när rättsinnehavaren för ut varan på marknaden själv eller med innehavarens samtycke. LÄS MER

 4. 4. Mycket mer än en hylla : metoder och uppdragslogik i fyra folkbiblioteks hbtq-arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tove Liliequist; [2017]
  Nyckelord :hbtq; folkbibliotek; uppdragslogik; bemötande; normkritik;

  Sammanfattning : Med intervjuer som metod syftar denna uppsats till att undersöka hur en hbtqsatsning på ett folkbibliotek kan se ut och vilka tankar och idéer som ligger bakom den. Syftet uppfylls dels genom en kartläggning av hbtq-satsningar på de fyra studerade folkbiblioteken och dels genom en analys av de intervjuade bibliotekariernas berättelser om hur de motiverar sitt arbete med hbtq-frågor. LÄS MER

 5. 5. Privatkopieringsersättning för iPhone : En avgift som bör belasta en multifunktionell anordning?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Annie Lyding; Elin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Privatkopieringsersättning; för; iPhone; avgift; multifunktionell; anordning; rimlig; kompensation; särskilt; ägnad; immaterialrätt; upphovsrätt;

  Sammanfattning : Upphovsrätten innebär en ensamrätt till ett av upphovsmannen skapat litterärt eller konstnärligt verk. Denna ensamrätt kan emellertid inskränkas enligt 12 § URL, genom så kallad privatkopiering. Detta innebär att en enskild person får kopiera ett verk och framställa ett eller några få exemplar för privat användning. LÄS MER