Sökning: "exhaustion disorder"

Visar resultat 6 - 10 av 29 uppsatser innehållade orden exhaustion disorder.

 1. 6. Utmattningssyndrom och arbetsmiljö bland undersköterskor i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Rundlöf; [2018]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; arbetsmiljö; undersköterskor; äldreomsorg; enkätstudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Utmattningssyndrom beskrivs som en konsekvens av långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. De främsta orsakerna till ökad stress är obalans mellan krav och kontroll. Utmattningssyndrom drabbar främst kvinnor och personal i människovårdande yrken, däribland undersköterskor. LÄS MER

 2. 7. Individers upplevelser av utmattningssyndrom och utmattningsdepression : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Hanna Thour; Sophie Hansevi; Erica Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under tidsperioden 2010-2015 har diagnoser vilka kategoriseras som anpassningsstörningar och stressreaktioner, där utmattningssyndrom ingår, ökat med 119%. Tidigare forskning har relaterat utmattning till både faktorer i arbetslivet och privatlivet. LÄS MER

 3. 8. Att arbeta med psykisk ohälsa – hur hälsosamt är det? Arbetsförmåga och tidiga tecken på utmattning hos psykiatripersonal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniel Gustafsson; Thomas Kosuch; [2018]
  Nyckelord :psykiatripersonal; arbetsförmåga; tidiga tecken på utmattning; WAI; LUCIE; psychiatric health‐care workers; work ability; incipient exhaustion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of the present study was to examine the work ability and early signs of exhaustion among psychiatric health‐care workers in Sweden. Furthermore, the study examined covariation between work ability and degree of exhaustion and also whether factors such as workplace and occupational title was correlated with incipient exhaustion. LÄS MER

 4. 9. Affect regulation and exhaustion disorder: what's the connection?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Dautovic Bergh; Jenny Damsgaard Rapp; [2018]
  Nyckelord :emotion regulation; affect regulation; burnout; exhaustion disorder; stress; KEDS; DERS; HADS; primary care; stress management; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om det finns en koppling mellan minskade symtom av utmattningssyndrom och förbättrad affektreglering. Tjugosex patienter med utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens kriterier deltog i 6 till 14 KBT- (11 patienter) eller PDT/IPT-fokuserade (15 patienter) behandlingstillfällen som fokuserade på symtomlindring och ökad uppmärksamhet på olika kroppsliga sensationer: utmattning, stressnivå och känslor. LÄS MER

 5. 10. Psychological safety som prediktor för psykisk belastning och tecken på psykisk ohälsa: En kvantitativ tvärsnittsstudie på räddningstjänstpersonal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotta Frennby; Karin Grumert; [2018]
  Nyckelord :psychological safety; räddningstjänstpersonal; stress; utmattningssymptom; krav-kontroll-stödmodellen; iso-spänt arbete; firefighters; level of stress; symptoms of exhaustion; job-demand-control model; iso-strain; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka hur väl psychological safety i arbetslaget hos brandmän och styrkeledare statistiskt kan predicera upplevda krav, kontroll, stöd och stress på arbetet samt symptom på utmattningssyndrom. Studien ämnade även undersöka förekomst av psychological safety, stress, symptom på utmattning och iso-spänt arbete i urvalspopulationen samt huruvida demografiska frågor predicerar förekomsten av psychological safety. LÄS MER