Sökning: "existential dimensions"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden existential dimensions.

 1. 1. Den studentledda undervisningspraktiken : En studie av önskvärda subjektspositioner och utbildningsfunktioner inom utbildning för hållbar utveckling.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Nordh; [2022]
  Nyckelord :Education for sustainable development; Student led education; teaching practices; classroom observations; actions.;

  Sammanfattning : Education for sustainable development (ESD) faces the enormous challenge of educating students to handle so called wicked problems, i.e., problems that lack true or false solutions and with inherent conflicts of interests and which characterizes the great questions of our time. LÄS MER

 2. 2. Två småhus i Dalarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Edvin Friedner Ekvall; [2021]
  Nyckelord :Housing; home; residence; wood; timber; phenomenology; Poetics of space; Dalarna; Svärdsjö;

  Sammanfattning : Det här projektet undersöker vad hemkänsla innebär och hur förhållandet mellan en bostad och ett hem ser ut. Hemmet är till skillnad från bostaden något som inte kan formges. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av palliativ omvårdnad i livets slut. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Felicia Persson; Emilia Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Dignity; nursing; palliative care; patient perspective; quality of life; Livskvalitet; omvårdnad; palliativ vård; patientperspektiv värdighet;

  Sammanfattning : Henriksson, E & Persson, F. Patienters upplevelser av palliativ omvårdnad i livets slut. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad för patienter med existentiell smärta vid vård i livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Caroline Panchillo; Alyssa Yodkaew; [2021]
  Nyckelord :Communication; existential pain; hope; nurse; palliative care; terminal care; Existentiell smärta; hopp; kommunikation; livets slutskede; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Palliative care aims to alleviate the suffering and bring quality of life to patients who have an incurable disease diagnosis. Patients who are in need of palliative care can usually experience different dimensions of pain. Suffering in the form of existential pain can lead to strong emotions such as death anxiety and hopelessness. LÄS MER

 5. 5. Mening hos personer med schizofreni : en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Grigorij Larsson; Viktorija Marinković; [2021]
  Nyckelord :Schizophrenia; Meaning; Recovery; Psychiatric nursing; Experience; Schizofreni; Mening; Återhämtning; Psykiatrisk omvårdad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Schizofreni är en psykossjukdom som orsakar lidande, lägre livskvalité och ökad risk för suicid. Att uppleva mening i tillvaron främjar psykisk hälsa och livskvalité samt kan vara en skyddsfaktor mot suicidalt beteende. Mening är ett existentiellt behov och anses vara gynnsamt för individens återhämtning. LÄS MER