Sökning: "existentiella livsfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden existentiella livsfrågor.

 1. 1. Livsfrågor genom elevers och lärares ögon : En strukturerad litteraturstudie om undervisning och uppfattningar av livsfrågor i årskurs F-3

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emma Roos; Lina Tykesson; [2017]
  Nyckelord :Existential questions; primary school; death; social science; Livsfrågor; existentiella frågor; grundskola; samhällsvetenskap; döden;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att problematisera livsfrågor utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv med utgångspunkt i religionsämnet. Genom nationellt och internationellt genomförd forskning studeras livsfrågor i relation till grundskolan yngre åldrar och vilka betydelser forskare tillskriver undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelse av dödsångest

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sigrid Granström; Rebecca Olsson Frid; [2017]
  Nyckelord :dödsångest; upplevelse; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Ångest är en av de vanligaste symtom i livets slut. Det är sjuksköterskans ansvar att samtala med personen om existentiella livsfrågor. Morse teori om känslomässigt lidande och att uthärda lidande beskriver hur personer kan stanna upp i uthärdandet för att skydda sig själv. LÄS MER

 3. 3. Livsfrågor i religionskunskap : En litteraturstudie om hur livsfrågor presenteras i tre läroböcker för gymnasiet

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sonja Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Life issues; school books; ethics; text analysis; hermeneutic; livsfrågor; läroböcker; etik; textanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : Vi människor funderar ofta kring vår egen uppfattning dvs. vem vi är. Vi funderar också över vad vi vill bli. Vi ställs inför många andra frågor som handlar om identitet och livsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Livsfrågornas plats inom religionsämnet på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Arlette Jarl; Mats Ekblad Thun; [2015]
  Nyckelord :livsfrågor; värdegrundsfrågor; existentiella frågor; religionskunskap; didaktik; samhällsorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lärares attityder, föreställningar och undervisning om livsfrågor inom ämnet religionskunskap. Huvudfrågorna fokuserar på hur lärare resonerar kring sin undervisning, vilket material som används och hur undervisningen kan se ut. Studien lyfter även vad barns livsfrågor är utifrån ett lärarperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Livsfrågor- ett mångtydigt begrepp : En litteraturstudie om religionsdidaktisk syn på begreppet livsfrågor och närliggande begrepp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Emmelie Winge; [2015]
  Nyckelord :Livsfrågor; existentiella frågor; livsåskådning; identitet; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Litteraturstudien undersöker olika forskares tolkningar av begreppet livsfrågor samt närliggande begrepp så som existentiella frågor och livsåskådning. Syftet är att undersöka vad religionsdidaktisk forskning anser att livsfrågor är, och hur man kan koppla dessa tolkningar till läroplanen för grundskolan 2011, utifrån de didaktiska frågorna vad och varför? Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie, med en systematisk metod när det kommer till sökningsprocessen, vilket innebär att samla in information från vetenskapliga avhandlingar, rapporter och artiklar som berör det valda området. LÄS MER