Sökning: "exit samtal"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden exit samtal.

 1. 1. Förskollärares arbete med barns separation och utträde från förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Bäcklund; [2016]
  Nyckelord :Separationsprocess; separationsarbete; utträde; övergång; förskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att börja fylla den kunskapslucka som finns om barns separation och utträde från verksamheter och det genom att studera hur fyra förskolor med olika förutsättningar hjälper barnen att separera sig och avsluta sin tid på förskolan. Studiens frågeställningar lyder: -         Hur arbetar förskollärare för att hjälpa barn att avsluta sin tid från förskolan? -          Vad kan variationerna i förskollärares arbetsätt bero på? Studien har ett sociokulturellt perspektiv med intervjuer som metod. LÄS MER

 2. 2. Män som använder våld i nära relationer – En kvalitativ studie om mäns användande av våld mot sin partner

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Ivehag; Monika Uvalic; [2009-08-31]
  Nyckelord :Identitet; relation och samhälle;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur männen förklarar sitt användande av våld mot sin partner. Dessutom vill vi undersöka om männens identitet, gällande våldsbenägenhet, har förändrats sedan de påbörjade samtal hos Verksamhet X och i så fall på vilket sätt. Samt hur männen upplever att de har blivit bemötta av samhället. LÄS MER

 3. 3. Vad gör vi när du inte fungerar i vår organisation?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Svensson; Elin Pålsson; Charlotte Larsson; [2006]
  Nyckelord :exit management; HRM; utträde; uppsägning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag går tillväga i situationer då en medarbetare inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Uppsatsen utgår ifrån empiri som samlats in genom att intervjua personer med personalansvar i medelstora och stora kunskapsintensiva organisationer. LÄS MER

 4. 4. Värdemaximering vid exit: En studie av av hur venture capital-bolags exit via trade sale påverkas av produktlansering i portföljföretag.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Håkansson; Håkan Johansson; Johan Odin; [2004]
  Nyckelord :Venture capital; produktlansering; exit; trade sale; värdering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Venture capital-bolag tjänar sina pengar genom att investera i företags tidiga utvecklingsskeden, för att senare sälja sin del för en större summa än de investerade. Detta gör att tillfället då venture capital-bolaget säljer är väldigt kritiskt för hur mycket de skall tjäna på sin investering. LÄS MER