Sökning: "exkludering pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden exkludering pedagogik.

 1. 1. Förskollärares arbete med barn som har koncentrationssvårigheter

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linda Kokkonen; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; exkludering; förskollärare; inkludering; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Studien undersökte förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med barn som har koncentrationssvårigheter och på vilket sätt förskollärare skapar delaktighet för barn i de vardagliga aktiviteterna. För att kunna besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Integration av nyanlända barn i förskolan : Förskollärares erfarenhet och förhållningssätt till integration

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2019]
  Nyckelord :integration; interkulturell; förskola; narrative; pedagogik; mångfald; mångkulturell interkulturalitet.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The aim of this study is to describe the preschool teacher's perception of the integration work in pre-school, with newly arrived children and their families. The study describes the experiences and the attitudes of preschool teachers approach to newly-arrived children in preschool. LÄS MER

 3. 3. Särskild undervisningsgrupp : Uppföljning, utvärdering och återgång - hur fungerar det i verkligheten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Marie Bolin; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; exclusion; cooperation; special needs education group; follow ups; evaluation; return; Inkludering; exkludering; samverkan; särskild undervisningsgrupp; uppföljning; utvärdering; återgång;

  Sammanfattning : En del elever i dagens skola blir placerade i särskilda undervisningsgrupper. När skolan inte klarar av att tillgodose elevens behov kan det bli aktuellt med en placering. Hemskolan ska ha prövat flera alternativa lösningar, som anpassats efter den enskilda eleven, innan en placering kan bli aktuell. LÄS MER

 4. 4. Hemlöshetens olika ansikten : En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Beatrice Berlemo; Fanny Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Hemlöshet; exkludering; insatser; svårigheter.;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att belysa hur personal beskriver olika gruppers problematik i hemlöshet samt hur problematiken påverkar de professionellas förmåga att hjälpa dem ur hemlösheten. Den metodologiska utgångspunkten som har använts är en hermeneutisk och kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Vi och de? - : En pragmatisk diskursanalys om läromedel i svenska för fk-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jeanette Elahmar; Natalie Quintero; [2018]
  Nyckelord :Stereotyp; majoritets- samt minoritetsgrupp; exkludering; ras; andrafiering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER