Sökning: "exogena proteaser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden exogena proteaser.

  1. 1. Proteaser i mjölkråvara och mejeriprodukter : fördelar och nackdelar

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

    Författare :Louise Gustafsson; [2020]
    Nyckelord :endogena proteaser; exogena proteaser; mjölkkvalitét; mjölkproteiner;

    Sammanfattning : Enzymer i mejeriindustrin har stor betydelse under tillverkning av mejeriprodukter. Proteaser, en typ av enzym, hydrolyserar mjölkproteiner och kan bidra till positiva såväl som negativa effekter i mjölkråvara och slutprodukt. Proteaser kan ha olika verkan beroende på om de har ett endogent eller exogent ursprung. LÄS MER