Sökning: "exotifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet exotifiering.

 1. 1. “BEING THE BLACK BOSSLADY” - En kvalitativ studie om afrosvenska kvinnliga chefers upplevelser av rasifiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nathalie Udd; [2020-10-13]
  Nyckelord :afrosvenskar; vithetsnorm; bekönad rasism; rasifiering; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och öka förståelsen för afrosvenska kvinnliga chefersupplevelser av att bli rasifierade på sina arbetsplatser.Frågeställningar: På vilket sätt upplever intervjupersonerna att de blirrasifierade på sina arbetsplatser? Vilka konsekvenser uppleverintervjupersonerna att rasifiering på arbetsplatsen kan medföra?Studien baseras på en kvalitativ metod och individuella semistrukturerade intervjuer hargenomförts på fyra kvinnor som identifierar sig som afrosvenskar och inneharchefspositioner. LÄS MER

 2. 2. Att inte trampa i heteronormklaveret : En kvalitativ studie av hur familjebehandlare förhåller sig till heteronormen i mötet med samkönade föräldrar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Kristin Andersson; [2020]
  Nyckelord :family treatment; heteronormativity; same-sex parents; familjebehandling; heteronormativitet; samkönade föräldrar;

  Sammanfattning : I och med att regnbågsfamiljer blir allt vanligare ökar kraven på ett likvärdigt och professionellt bemötande, vilket således ställer krav på kunskap och kompetens hos professionella. Samtidigt råder fortfarande heteronormativa föreställningar om familjen i samhället. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsanalys av hinduism och buddhism: Orientalism, genus och jämställdhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sarah Sörsäter; [2019]
  Nyckelord :Buddhism; genus; hinduism; jämställdhet; läromedelsanalys; orientalism; religionskunskap; vi- och dem-perspektiv;

  Sammanfattning : Läromedel i religionskunskap på gymnasiet kan vara problematiska att använda. Religionerna hinduism och buddhism framställs ofta som österländska religioner som avviker från den västerländska religiösa normen. Likaså brister många läromedel i genus- och jämställdhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Homosexualitet är någonting hemskt och jag är på grund av det helt värdelös.” : Homosexuella personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcelina Malinowska; David Stolt; [2019]
  Nyckelord :lgbt; gay; lesbian; sexual orientation; microaggressions; internalized homophobia; hypervigilance; self-concealment; heteronormativity; heterosexism; stigmatization; prejudice; homonegativity; mental health; victimization; discrimination; exoticization; lgbt-community; thematic analysis; qualitative research; lgbt-research; hbtq; lesbisk; sexuell läggning; mikroaggressioner; internaliserad homofobi; hypervigilans; heteronormativitet; heterosexism; stigmatisering; fördomar; homonegativitet; psykisk ohälsa; utsatthet; diskriminering; exotifiering; hbtq-community; tematisk analys; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att kvalitativt undersöka upplevelsen av minoritetsstress samt dess påverkan och hantering hos homosexuella i Sverige. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer i åldern 22 till 44 år, vars berättelser analyserades med hjälp av en tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. ”Jag har typ glaset helt fullt med såna här erfarenheter” - En intersektionell studie om minoritetsstress och mikroaggressioner hos hbtq-personer med erfarenhet av rasifiering i dagens Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alitzel Badager; Agnes Lidhall; [2019]
  Nyckelord :Minoritetsstress; mikroaggressioner; hbtq; rasifiering; intersektionalitet; coping; resiliens; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to provide insight into how minority stress might manifest itself in the lives of racialized LGBTQ people. Based on an intersectional perspective, this study explored experiences and understandings of microaggressions, as well as strategies and approaches used to manage specific situations and their consequences. LÄS MER