Sökning: "expectancy motivation theory"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden expectancy motivation theory.

 1. 1. Åldrande och missbruk - En riskfylld kombination

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Carolina Karlsson; Petra Henecke; [2022]
  Nyckelord :substance abuse; older people; social services; self-determination; motivation;

  Sammanfattning : The heightened life expectancy in Sweden along with older peoples increased alcohol consumption means that the group of elderly with alcohol abuse problems is growing. The responsibility of this specific group is a shared responsibility between the Swedish healthcare system and social services. LÄS MER

 2. 2. Motivated to sell : What motivates women in leading sales positions in tech organizations

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Livman; [2022]
  Nyckelord :Work motivation; hygiene-motivator theory; expectancy theory; intrinsic motivation; extrinsic motivation; tech industry; business to business sales; women in sales;

  Sammanfattning : This thesis explores what motivates women in a leadership position, in a sales role and in the technology industry. The field lacks previous research on this specific subject. Using one need-based and one process-based work motivation theory, the study aims to identify and map motivational factors that are regarded by women. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevda motivation och prestation under påtvingat förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Rizah Dushku; Erik Nordin; [2022]
  Nyckelord :Prestation; Motivation; Förändring; Förväntningsteorin; Herzbergs tvåfaktormodell; McClellands motivationsteori;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte var att undersöka hur lärare på grundskolan och gymnasieskolan upplevde motivation och prestation under en påtvingad förändring. Lärare på grundskolan bedrev under pandemin undervisningen ute på skolorna med mindre justeringar. Lärare som undervisade på gymnasiet undervisade på distans. LÄS MER

 4. 4. Motivation till revisionsyrket : En kvalitativ studie kring revisionsyrkets höga personalomsättning ur ett motivationsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jonathan Karlsson; Thea Waern; [2022]
  Nyckelord :Motivation; staff turnover; expectancy theory; valence; instrumentality; expectation; Motivation; personalomsättning; förväntansteorin; valens; instrumentalitet; förväntan;

  Sammanfattning : En hög personalomsättning råder inom de fyra största revisionsbolagen; Deloitte, EY, KPMG och PWC. Tidigare forskning har visat att det finns en relation mellan personalomsättning och motivation. Det har visat sig vara viktigt för organisationer att förstå medarbetarnas motivation för att besitta en låg personalomsättning. LÄS MER

 5. 5. Increase Process Maturity by use of Process Models : A qualitative study on motivation, usefulness and ease of use

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Christoffer Nilsson; Felicia Rosenberg; [2022]
  Nyckelord :process model; motivation; usefulness; usability; processmodell; motivation; användbarhet; användarvänlighet;

  Sammanfattning : In the last decades there has been an elevated interest in increasing process thinking in organisations, with the advantages of standardisation and efficiency connected to processes. A challenge with processes is how to document them in process models, and how to get employees to use these process models. LÄS MER