Sökning: "explicit grammatikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden explicit grammatikundervisning.

 1. 1. Integrerad grammatikundervisning för skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Jakobsson; Sandra Nyman; [2019]
  Nyckelord :grammatikundervisning; integrerad undervisning; metaspråklig kompetens; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har utgått från det potentiella problemet med att elever i den svenska skolan i vissa fall inte får med sig de språkliga kunskaper och redskap som de behöver för framtiden. Arbetet utgår också från vår kritik kring att kunskapen om det svenska språkets uppbyggnad är formulerat som ett isolerat kunskapskrav som endast finns i en av tre kurser inom svenska på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Grammatikundervisning i sfi – en kvalitativ studie av en lärares klassrumspraktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2017-06-20]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; explicit grammatikundervisning; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SSA220, 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: Vt 2017 Handledare: Sofia Tingsell och Anders Agebjörn.... LÄS MER

 3. 3. Teaching English grammar : A study of approaches to formal grammar instruction in the subject English in Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Maureen Lugoloobi-Nalunga; [2017]
  Nyckelord :Grammar instruction; grammar learning; grammar acquisition; language development; second language; foreign language; EFL ESL; Second Language Acquisition; SLA.; Grammatikundervisning; grammatikinlärning; språkinlärning; språkutveckling; andraspråk; främmande språk; andraspråksinlärning.;

  Sammanfattning : The main aim of the present study was to identify examples of practical grammar instruction methods in an EFL/ESL classroom in Swedish upper secondary school. Data was collected through classroom observations and interviews. LÄS MER

 4. 4. - Kom ihåg att skriva hela meningar, med stor bokstav och punkt! : En studie ur ett lärarperspektiv om hur meningsbyggnad kan utvecklas hos elever i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Elisabeth Kallijärvi; [2016]
  Nyckelord :meningsbyggnad; interpunktion; syntaktiska färdigheter; formellt perspektiv; funktionellt perspektiv; kreativ grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom att jämföra ett urval lärares förhållningsätt till sin grammatikundervisning få fördjupad förståelse för hur elever i årskurs 1-3 kan ges stöd för att utveckla meningsbyggnad i ämnet svenska. Utifrån kvalitativa intervjuer med fyra undervisande lärare i svenska som förstaspråk och en lärare i svenska som andraspråk, ges en inblick i hur lärarna förhåller sig till detta grammatiska moment och hur de ger stöd åt eleverna med avseende på utveckling av syntaktiska färdigheter. LÄS MER

 5. 5. Grammatikundervisning i moderna språk på gymnasiet: varför och hur? Ur ett lärarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Virginie Hansson; [2016]
  Nyckelord :grammatikundervisning; grammatisk kompetens; kommunikativ kompetens; undervisning i moderna språk;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att reflektera över hur lärarna tänker kring grammatik i undervisningen i moderna språk på gymnasiet. Olika begrepp och teorier inom grammatikundervisning och språkinlärning utgör grunden för denna undersökning som utförs genom kvalitativa samtalsintervjuer av fyra lärare i moderna språk. LÄS MER