Sökning: "explicit innehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden explicit innehåll.

 1. 1. "Easy Cash, Utnyttja män." - En kvalitativ intervjustudie om kreatörers upplevelser av att publicera explicit innehåll på plattformen OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofia Bäckström; Martha Tedla; [2021-09-08]
  Nyckelord :OnlyFans; användargenererad pornografi; normativ feminitet; explicit innehåll; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur begränsade och möjliggörande OnlyFans upplevs vara av kvinnor som publicerar explicit innehåll på plattformen.Teori: Normativ femininitet, kommodifierad feminismMetod: Kvalitativ intervjuMaterial: Fem kvinnliga kreatörer av explicit innehåll på plattformen OnlyFans, bosatta i Sverige i åldrarna 18-26. LÄS MER

 2. 2. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 3. 3. Kognitivt tillgänglig undervisning i samhällskunskap : En forskningsöversikt med implikationer för inkluderande praktik i helklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Diana Savina; [2021]
  Nyckelord :universal design; universal design for learning; inclusive; inclusion; cognitive; civics; social studies; social science education; literacy; second order thinking; research review; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; didaktik; inkludering;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt syftade till att undersöka vad som kan utgöra kognitiva hinder i lärandeprocessen under samhällskunskapsundervisning, med målet att finna implikationer för undervisning och examinationsformer som kan nå och engagera fler elever. Arbetet utgick ifrån ett teoretiskt ramverk för universellt utformade lärandesituationer, för att bidra till proaktiv och preventiv planering utifrån elevers funktionsvariation. LÄS MER

 4. 4. Hur uppfattas produktutveckling av lärare och elever inom inriktningen Design och Produktutveckling på Teknikprogrammet? : En studie kring hur ett tvärdisciplinärt område undervisas och hur det uppfattas av eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Minna Westbom; [2021]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Teknikprogrammet; Design och produktutveckling; produktutveckling; tvärdisciplinär undervisning; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om uppfattningarna angående produktutveckling skiljer sig åt inom Teknikprogrammets inriktning Design och produktutveckling i gymnasieskolan. Det ingår i examensmålen för inriktningen att eleverna ska tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter med avseende på produktutveckling men produktutveckling finns inte som egen kurs och nämns inte explicit i alla inriktningens kurser. LÄS MER

 5. 5. ‘’Han borde väl också träna sig på att bli ett hemskt spöke?’’ : En multimodal studie om hur barn och barndom skildras i barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jenny Johansson; Emma Kihlman; [2021]
  Nyckelord :barn och barndom; barnsyn; barnböcker; förskola; identitetsskapande; multimodal analys.;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att undersöka hur barn och barndom skildras i barnböckerna, samt studera hur de olika barnbokskaraktärerna gestaltades, via skrift och bild. Tidigare forskning har visat att, hur barn och barndom gestaltas i barnböckerna, kan få betydelse för barns identitetsskapande och hur barn uppfattar deras omvärld. LÄS MER