Sökning: "explicit kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden explicit kunskap.

 1. 1. Lärarstudenters användning av historisk empati som verktyg för demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Judit Turesson Kathy; Charlotta Björkman; [2021]
  Nyckelord :Historisk empati; Demokratifostran; Historiedidaktik; Historisk kontextualisering; Historiskt perspektivtagande; Affektiva kopplingar till historien; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Skolinspektionen har i en rapport påvisat att lärare inte i tillräcklig utsträckning undervisar i linje med skolans demokratiseringsuppdrag. Rapporten framhåller behovet av att lärare besitter den kunskap och kompetens som krävs för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 2. 2. Närvarofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete gällande problematisk skolfrånvaro : Specialpedagogens insatser beskrivna i 20 kommunala handlingsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Susanna Hellborg; Lotta Nilsson; [2021]
  Nyckelord :problematic school absenteeism; special educator; supportive measures; preventative measures; interventions due to problematic school absenteeism; problematisk skolfrånvaro; specialpedagog; främja närvaro; förebygga problematisk skolfrånvaro; åtgärda problematisk skolfrånvaro;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro har uppmärksammats efter att en statlig utredning 2016 kom fram till att det finns bristande kunskap inom området i Sverige. Studiens syfte är att undersöka hur specialpedagogen används i det främjande arbetet för skolnärvaro och det förebyggande och åtgärdande arbetet vid problematisk skolfrånvaro utifrån 20 kommunala handlingsplaner. LÄS MER

 3. 3. Marina ekosystemtjänster för Hav i balans samt levande kust och skärgård : En kvalitativ analys av lokal förvaltning av Höga Kusten och Sankt Anna-Missjö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Elliot Augustinsson Malmberg; Charlotte Lagerhjelm; [2021]
  Nyckelord :Ecosystem services; Marine Protected Areas; Swedish Environmental Objectives; Baltic Sea; local management; Ekosystemtjänster; marint skyddade områden; Sveriges miljökvalitetsmål; Östersjön; lokalt åtgärdsarbete;

  Sammanfattning : Östersjön omfattas av en stor mångfald marina ekosystemtjänster som livnär närliggande samhällen. Deras funktion är hotad av en mängd terrestra och akvatiska aktiviteter som har förorenat havet, vilket kräver en långsiktig hållbar förvaltning. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsöverföring, en viktig grundpelare i innovation : Kunskapsöverföring och innovationsskapande i storföretags interna inkubatorer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sophia Carlstedt; Merlenius Matilda; [2021]
  Nyckelord :knowledge transfer; innovation; corporate incubator; kunskapsöverföring; innovation; intern inkubator;

  Sammanfattning : Storföretag står inför en ständig utmaning att utöka sina innovationsutvecklingsmöjligheter. På grund av detta är det en ökande trend hos storföretag idag att implementera interna inkubatorer. LÄS MER

 5. 5. Språkstörning i mötet med skolans värld : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Torbjörnsdottir; Anna-Maria Pettersson; [2021]
  Nyckelord :grundskola; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractTorbjörnsdottir, Amanda & Pettersson, Anna-Maria (2021). Språkstörning i mötet med skolans värld - en systematisk litteraturstudie. LÄS MER