Sökning: "explicit kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden explicit kunskap.

  1. 1. Klimatet - Överlevnadsfråga eller varumärkesbyggande? - En kritisk retorikanalys av hur MAX och McDonald’s använder sig av grön marknadsföring

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Julia Skånberg; [2020-02-03]
    Nyckelord :Grön marknadsföring; MAX; McDonald’s; varumärke; CSR;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syftet är att undersöka den gröna marknadsföringens varumärkesbyggande funktion för företag som verkar inom en sektor som ofta kritiseras för negativ inverkan på klimat och miljö.Teori: Retorik, varumärke, Cororate Social Responsibility, legitimering Metod: Kritisk retorikanalysMaterial: Fyra reklamfilmer vardera från MAX respektive McDonald’s SverigeResultat: Klimatfrågan beskrivs inte explicit, istället talar man om sakfrågor relaterade till klimatfrågan. LÄS MER

  2. 2. Inkludering av elever med autism - Vilka utmaningar möter lärare i undervisningen?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Ewa Arvidsson; Annika Björkhede Ekroth; [2020-01-16]
    Nyckelord :Autism; Elevhälsa; Inkludering; Kommunikation; Kompetensutveckling; Organisation; Relation;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken kompetens och vilket stöd undervisande lärare anser sig i behov av för att undervisa elever med autism som är inkluderade i grundskoleklasser. Vilka utmaningar ser lärare i undervisningen? Vilken kompetens uttrycker lärare behov av? Vilket stöd av elevhälsans olika kompetenser och funktioner efterfrågar de?TeoriStudiens teoretiska ram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

  3. 3. #metoo - now what? - En komparativ studie mellan svenska och amerikanska arbetsgivares ansvar vid sexuella trakasserier i arbetslivet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Margit Vilhelmsson; Linda Matson; [2020]
    Nyckelord :Sverige; AD; Arbetsdomstolen; AFS; Arbetsmiljöverkets föreskrift; AML; Arbetsmiljölagen; DL; Diskrimineringslagen; DO; Diskrimineringsombudsmannen; EU; Europeiska Unionen; LAS; Lag om anställningsskydd; Prop.; Regeringens proposition; SOU; Statens Offentliga Utredningar; USA; Cal.; Supreme Court of California; Cal. Gov. Code; California Government Code; CCR; California Code of Regulations; CFR; Code of Federal Regulations; DFEH; Department of Fair Employment and Housing; EEOC; Equal Employment Opportunity Commission; FEHA; The California Fair Employment and Housing Act; SCOTUS; The Supreme Court of the United States; Title VII; Title VII of the Civil Rights Act of 1964; The United States of America; USC; U.S. Code; Law and Political Science;

    Sammanfattning : As the hashtag #metoo went viral around the world in fall 2017, the issue of sexual harassment at work was shed a light on. The employee protection against sexual harassment was questioned in terms of employer liability regarding preventive and repressive measures. LÄS MER

  4. 4. Tala kan även vara guld : Svensklärares undervisning i årskurs 1–3 för att stödja utveckling i att hålla muntliga presentationer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Nathalie Nyström; [2020]
    Nyckelord :Muntlig presentation; talängslan; stödjande svenskundervisning; årskurs 1-3; sociokulturellt perspektiv;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att ge kunskap om hur några svensklärare i årskurs 1–3 bedriver undervisning för att stödja elevers utveckling av förmågan att genomföra muntliga presentationer. För att nå syftet har semistrukturerade intervjuer med sju lärare från fyra skolor gjorts. LÄS MER

  5. 5. MASKINER TAR ÖVER MÄNNISKANS JOBB SOM BESLUTSFATTARE? En kvalitativ studie om algoritmisering och automatiserat beslutsfattande

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Hannah Malmback; Annika Westerlund; [2019-08-07]
    Nyckelord :automatiserat beslutsfattande; subjektiv bedömning; algoritmisering; bias; tyst kunskap;

    Sammanfattning : The following study examined the experience of automated decision making in thepublic sector in Sweden. This was done by highlighting their view on the subjectand by looking into cognitive theories of man as a decision maker, with regard topotential biases and tacit knowledge. LÄS MER