Sökning: "explicit undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden explicit undervisning.

 1. 1. Läxa i matematik: Vad säger forskningen? : Vilka faktorer påverkar effekten av läxa i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Tobias Bergman; [2019]
  Nyckelord :läxa; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker vilka faktorer som påverkar effekten som läxa har på elevers kunskaper i  matematik. Studien visar att läxa är ett komplext fenomen som påverkas av många faktorer och även varierar beroende  på ämne. På grund av komplexiteten begränsas studien till att undersöka effekten av läxa på individnivå. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i muntlig framställning : En litteraturstudie om muntlig framställning i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Oral speaking; public speaking; communicative competence; oral proficiency; rhetoric; education; teaching.; Muntlig framställning; kommunikativ kompetens; tal; talträning; retorik; explicit undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att utreda vad aktuell forskning säger om undervisningen i muntlig framställning i gymnasieskolan. I studien har tidigare forskning inom området systematiskt samlats in och analyserats. Resultatet visar att muntlig framställning ofta får mycket begränsat undervisningsutrymme i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i skrivande av faktatexter i årskurs 2-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Borgström; Annika Boij; [2019]
  Nyckelord :arbetssätt; explicit undervisning; faktatext; kontext; stöttning; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att analysera samt synliggöra lärares arbete med faktatexter i årskurs 1–3. Frågorna som studien ska besvara är: Hur arbetar lärare med faktatexter? och På vilka sätt är lärarnas arbete med faktatexter språk-och kunskapsutvecklande? I studien har vi använt oss av Hajer & Meestringas (2014) teoretiska modell om språk och kunskapsutvecklande undervisning. LÄS MER

 4. 4. Autism och skrivsvårigheter : En intervjustudie med lärare som undervisar elever med autism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ;

  Författare :Åsa Romson; Josephina Wallström; [2019]
  Nyckelord :autism; writing difficulties; didactic theory; autism; skrivsvårigheter; didaktisk teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Tidigare forskning påvisar att elever med autismspektrumtillstånd (AST) ofta möter svårigheter i skrivandet och att de behöver få specifik skrivundervisning för att utvecklas i sitt skrivande. Studiens syfte var att undersöka och synliggöra lärares uppfattningar och erfarenheter beträffande skrivundervisning för elever med autism. LÄS MER

 5. 5. Att läsa mellan raderna : En kvalitativ studie hur lärare i årskurs 1 - 2 undervisar i läsförståelse av skönlitteratur

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Moa Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Boksamtal; högläsning; läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur lärare i årskurs 1 – 2 undervisar explicit och implicit i och om läsförståelse vid läsning av skönlitteratur och för att besvara detta så genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra lärare i årskurs 1 - 2 som beskrev hur de undervisar i läsförståelse. Forskningsbakgrunden beskriver vad som krävs för att läsa med förståelse, vad som menas med implicit och explicit undervisning samt vad en bra undervisning i läsförståelse bör innehålla. LÄS MER