Sökning: "explicitation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet explicitation.

 1. 1. Adverbial clauses in translation  : Translation of finite and non-finite (-ing, -ed and to-infinitive) adverbial clauses from English to Swedish in popular science

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Caroline Johansson; [2020]
  Nyckelord :adverbial clauses; translation; explicitation;

  Sammanfattning : This study investigates adverbial clauses in a translation of a popular science text from English to Swedish. The clauses investigated are both finite and non-finite adverbial clauses. The non-finite adverbial clauses are ing-clauses (present participle), ed-clauses (past participle) and to-infinitive clauses. LÄS MER

 2. 2. The long and the short of it : the translation of non-finite adverbial clauses and ly-adverbials

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anna Görman; [2020]
  Nyckelord :Adverbial placement; explicitation; ly-adverbials; non-finite supplementive clauses; translation studies; transposition.;

  Sammanfattning : This study investigates the translation of non-finite supplementive clauses and one-word adverbials with a suffix of -ly in an English non-fiction text of academic prose and its Swedish target text. The results show that the non-finite supplementive clauses often are translated into either a new main clause, a coordinated clause or a subordinate clause, where the latter in a majority of cases involves the use of explicitation. LÄS MER

 3. 3. Är det en kvasar eller en galax? : Att översätta en populärvetenskaplig text – informativa och expressiva aspekter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Olga Kolesnikova; [2020]
  Nyckelord :Translation analysis; popular science; text type theory; Katharina Reiss; Antoine Berman; Jiří Levý; explicitation; figurative language; intertextuality; Översättningsanalys; populärvetenskap; texttypsteori; Katharina Reiss; Antoine Berman; Jiří Levý; explicitering; bildspråk; intertextualitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en översättning från svenska till ryska av ett utdrag ur Ulf Danielssons bok Mörkret vid tidens ände och en kommentar, där de översättningsstrategier som tillämpats samt deras teoretiska utgångspunkter analyseras. Den översättningsteoretiska ramen för uppsatsen utgörs av Katharina Reiss’ texttypteori, men även de översättningsteorier som fokuserar på hur översättaren kan undvika en stilistisk utarmning vid översättning av expressiva texter beaktas, nämligen Antoine Berman negativa analys och Jiří Levýs undersökning av översättningstendenser. LÄS MER

 4. 4. Traduire, un jeu d'enfants? : Les enjeux de la traduction en suédois d'un livre documentaire français pour enfants

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johanna Brock; [2019]
  Nyckelord :Non-fiction; readability; speakability; domestication; polysystem; Littérature jeunesse; livre documentaire; skopos; voix; cohérence; causalité; syntaxe; formes passives et actives du verbe; explicitation; adaptation;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to identify and find solutions to some of the difficulties occurring when translating into Swedish a French non-fiction book for children. Solid research has already been done about translating children’s literature. However, these studies often focus on novels and picture books and rarely non-fiction books. LÄS MER

 5. 5. Translating between the lines : Decoding the syntactic condensation found in nominalisations and non-finite supplementive clauses

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Vivian Marshall; [2019]
  Nyckelord :congruence; explicitation; nominalisation; non-finite supplementive clauses; translation studies; transposition;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how syntactically condensed structures are translated from English to Swedish in a non-fiction text. The analysis covers nominalisations and non-finite ing- and ed-clauses functioning as adverbials. LÄS MER