Sökning: "expressive art therapy"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden expressive art therapy.

 1. 1. The creative arts as an intervention tool for clients with bipolar disorder : Madness or an eye opener for social workers?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Olivia Ahlin; Marilena Mouzoura; [2022]
  Nyckelord :Creative arts; bipolar disorder; humanistic; stigmatization; international social work.;

  Sammanfattning : Adaptability and cultural competency are core qualities that concern the profession of social work. The primary goal for a social worker is to enhance human well-being and improve for all sorts of complex and basic needs. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar bildterapeuter med affektmedvetenhet?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Anna Farrokhi; [2021]
  Nyckelord :Art Therapy; affects; art material; Expressive Therapies Continuum;

  Sammanfattning : Syfte: I denna studie undersöktes bildterapeuters berättelser om hur de arbetar med affektmedvetenhet i bildterapi. Metod: En kvalitativ studiedesign användes genom semistrukturerade intervjuer med fyra bildterapeuter. För att utvinna data valdes tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Empatins betydelse i konstnärliga terapier : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Katrin Forsmo; [2015]
  Nyckelord :artistic therapy; intersubjectivity; empathy; music therapy; dance therapy; expressive art therapy; musikterapi; dansterapi; uttryckande konstterapi; konstnärliga terapier; intersubjektivitet; empati;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka empatins betydelse inom tre olika konstnärliga terapier. I denna studie används en hermeneutisk ansats både i metoden och i den analytiska tolkningen. Underlaget för analysen har varit tre intervjuer med tre terapeuter. LÄS MER

 4. 4. Bildterapi för barn som lever i en usatt livssituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Brorsson; [2010]
  Nyckelord :creativity; exposed life situation; children; wellbeing; art therapy; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines art therapy for children living in an exposed life situation. This study is to examine if therapy is a working method in work with children living in exposure. LÄS MER