Sökning: "extern v ärdering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden extern v ärdering.

  1. 1. Skillnader samt risker och utmaningar i värderingsprocessen av förvaltnings fastigheter i företag som tillämpar K3 respektive IFRS 13

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

    Författare :Max Bertilsson; Pontus Öhrling; [2022]
    Nyckelord :Property valuation; valuation process; risks; challenges; internal valuation; external valuation; K3; IFRS; Fastigh etsvärdering; värderingsprocessen; risker; utmaningar; intern vä rdering; extern v ärdering; K3; IFRS;

    Sammanfattning : Värdering av förvaltningsfastigheter är komplext. Det finns många olika metoder att använda sig av i värderingsprocessen kring förvaltningsfastigheter, vilket skapar en osäkerhet kring vad som är det korrekta värdet. Osäkerhet är ett bestående problem som alltid kommer att finnas i värderingsprocessen. LÄS MER