Sökning: "externalized luxury"

Hittade 1 uppsats innehållade orden externalized luxury.

  1. 1. Den enes lyx, den andres vardag : En kvantitativ studie om hur svenska bostadsköpares personlighetsdrag relaterar till motivationsgrunder för lyxkonsumtion på bostadsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Julia Berglund; Hanna Spejare; [2022]
    Nyckelord :Big Five; personality traits; real estate; luxury consumption motivations; externalized luxury; internalized luxury; preferences; consumption choices;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera och öka förståelsen för hur svenska bostadsköpare, utöver behov och nytta, resonerar kring val av bostad utifrån ett prestige- och statusbehov med fokus på lyx. Studien har ett deduktivt synsätt med en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. LÄS MER