Sökning: "externredovisning."

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet externredovisning..

 1. 1. Nyproduktion av bostäder – förstagångsvärdering och hantering av nedskrivningsindikationer –En studie av fyra kommunala fastighetsbolags tillämpning av K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Gårdh; Karolina Zirlyte; [2018-06-19]
  Nyckelord :Förstagångsvärdering; nedskrivning; redovisningsprinciper; marknadsvärdering; förvaltningsfastigheter; kommunala fastighetsbolag; externredovisning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens bostadsbrist i Sverige ställer krav på att allmännyttan, kommunala fastighetsbolag, ska bygga fler bostäder. Bolagen som använder regelverket K3 stöter dock på problem vid tillämpningen av redovisningsprinciperna. LÄS MER

 2. 2. FN:s globala hållbarhetsmål i svenska börsbolags års- och hållbarhetsredovisningar -Vilka av FN:målen skriver börsbolagen om, och vad skriver de?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Lahti; Andreas Rudelius; [2018-06-12]
  Nyckelord :Agenda 2030; FN:s globala hållbarhetsmål; hållbarhet; hållbarhetsredovisning; redovisning; externredovisning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål. Dessa mål kallas Agenda2030. För att nå FN-målen krävs ett globalt samarbete mellan staten, den privata sektorn, detcivila samhället och medborgarna. Den svenska regeringens ambition är att Sverige ska varaledande i genomförandet av Agenda 2030. LÄS MER

 3. 3. Svenska företags tjänstepensionsåtagande : En studie om sambandet mellan pensionsplanens finansiella ställning och val av aktuariella antaganden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tommy Flinkfeldt; Alexandra Glückman; [2018]
  Nyckelord :pensionsredovisning; aktuariella antaganden; IAS 19; earnings management; externredovisning; IFRS;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska noterade företags val av aktuariella antaganden och om det föreligger samband mellan dessa antaganden och tjänstepensionsplanens finansiella ställning. Funna samband antas indikera resultatmanipulation. LÄS MER

 4. 4. Lagstadgad hållbarhetsredovisning; Redovisning på bekostnad av hållbarhetsarbetet? –en enkätstudie om svenska bolags syn på lagreglerad hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Skäär; Lotta Hernehult; [2017-06-27]
  Nyckelord :Lagstadgad hållbarhetsredovisning; hållbarhetsredovisning; redovisning; externredovisning; hållbarhet; hållbarhetsredovisningslagstiftning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna uppsats behandlar det nya lagkravet påhållbarhetsredovisning som trädde i kraft i december 2016 samt den debatt som uppdagatskring detta. För att sätta uppsatsens ämne i kontext inleds det första kapitlet med enintroducerande bakgrund som behandlar hållbarhet i sin helhet samt specificerat kringhållbarhetsredovisning. LÄS MER

 5. 5. Bakomliggande orsaker till uppdelning i intern- och externredovisning : - En studie av tre K3-företag i tillverkningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jenny Stenberg Enbuske; Erika Göransson; [2017]
  Nyckelord :management accounting; financial accounting; stakeholders; competition; risks; secrecy; internredovisning; externredovisning; intressenter; konkurrens; risker; sekretess;

  Sammanfattning : Redovisning används för att på ett smidigt sätt kommunicera ut ekonomisk information till företagets olika intressenter, såsom aktieägare, potentiella investerare, chefer, anställda, långivare och stat. Den grundar sig i att företagets olika intressenter, som kan delas in i interna och externa, vill ha tillgång till viss information. LÄS MER