Sökning: "extra anpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden extra anpassning.

 1. 1. Att arbeta med vuxnas studiemotivation : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av och arbete med motiverande samtal och deras uppfattningar av samtalsmetoden MI – Motivational Interviewing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Svetlana Al-Omar; [2022]
  Nyckelord :motivation; motiverande samtal MI; vuxenutbildning; extra anpassningar; relationellt perspektiv; salutogent perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur Komvuxlärare beskriver att de arbetar med motiverande samtal samt deras syn på metoden som en extra anpassning för elever i behov avstöd i vuxenutbildning. För att få svar på mina frågor har jag först studerat tidigare studier som belyser olika typer av forskning kring faktorer som påverkar vuxnas studiemotivation samt implementering av metoden motiverande samtal MI i vuxenpedagogiska verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Särskilda utbildningsbehov i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Simon Svensson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elever med särskilt utbildningsbehov är något alla lärare kommer att komma i kontakt med. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad särskilt utbildningsbehov i matematik är och hur elever som är i detta behov kan identifieras av läraren, samt hur läraren kan anpassa och stötta dessa elever för att gynna deras undervisning och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Relationsmarknadsföring inom SME : Relationers inflytande på försäljning och marknadsföring

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hlbin Faisal Abdulla; Walid Abdulkadir; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågeställningar:  ·       Hur arbetar SMEs med relationsmarknadsföring? ·       På vilket sätt påverkar relationsmarknadsföringen affärsrelationer och försäljning? ·       Vilka utmaningar och möjligheter möter SMEs med relationsmarknadsföring?   Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur SMEs arbetar med relationsmarknadsföring för att bevara långsiktiga affärsrelationer med sina kunder och samarbetspartner. Vidare även redogöra relationsmarknadsföringens utmaningar och möjligheter, samt hur relationsmarknadsföring påverkar affärsrelationer och försäljning för SMEs. LÄS MER

 4. 4. En inkluderande samling med fokus på hur information ges ut

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Hanin Al-Ubaidi; Katarina Berlin; [2022]
  Nyckelord :samling; inkludering; extra anpassning; övergång; skola; fritidshem; fritidspedagoger; elever;

  Sammanfattning : Elever genomgår dagligen en övergång mellan skola och fritidshem, där fritidspedagoger har stort utrymme till att göra olika didaktiska val avseende samlingen som sker på fritidshemmet. Studier visar på en underbyggd problematik där elevernas behov ofta inte blir tillgodosedda. LÄS MER

 5. 5. Samordning och forcering enligt AB 04 – Om beställarens möjlighet att åtgärda ett projekt som riskerar att överskrida kontraktstiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oliver Ågren; [2022]
  Nyckelord :entreprenadrätt; entreprenad; forcering; samordningsansvar; beställare; entreprenör; tidsförlängning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : AB 04 inbegriper ett antal bestämmelser som reglerar dels planering och dels de verktyg som är avsedda att åtgärda projekt som riskerar att försenas. Dessa regleringar är föremål för denna uppsats, med särskilt avseende på AB 04 kap. 4 § 6 som reglerar parternas forceringsmöjligheterna samt kap. LÄS MER