Sökning: "extra anpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden extra anpassning.

 1. 1. "Sätt då två som pratar swahili bredvid varann - varför inte"- En studie om användning av och attityder till translanguaging i två tvåspråkiga klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Pilvinen; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Translanguaging; Klassrumsobservationer; Intervjuer; Åk 4 och 5; Attityder; Flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats bygger på två teman; det ena temat är flerspråkighet med fokus på translanguaging (att använda flera språk i undervisningen) och det andra temat är kopplat till specialpedagogik där flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter står i fokus. Studiens övergripande syfte är att undersöka om principerna om social rättvisa samt social praktik tillämpas i två olika klassrum inom ramen för tvåspråkig undervisning, samt undersöka om lärare anser translanguaging vara en behjälplig metod för flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Idrott för alla! : En studie om extra anpassningar och särskilt stöd i idrottsundervisningen för nyanlända elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabella Spännare; Sandra Damjanovic; [2019]
  Nyckelord :idrottsundervisning; extra anpassningar; särskilt stöd; nyanlända elever och skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka vår kunskap om extra anpassningar och särskilt stöd förekom i idrottsundervisning samt hur och i vilka former det användes för nyanlända elever. Syftet var även att få fördjupad insikt gällande olika synsätt på extra anpassningar och särskilt stöd. Studien tog avstamp i läroplansteorin. LÄS MER

 3. 3. En studie i hur skolan tillgodoser behovet av tydliggörande pedagogik för elever med autism

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anneli Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Autism; grundskola; grundsärskola; inkludering; TEACCH; tydliggörande pedagogik; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Skolans inkluderingsuppdrag bygger på idén om en undervisning som passar olika studenter. Trots detta bedrivs undervisning vanligtvis utifrån en föreställning att alla elever har en bra kommunikativ förmåga och goda förutsättningar att lära sig i sociala sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Matematikundervisning för elever i behov av särskilt stöd : En enkätstudie i grundskolans tidiga år F-4

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lukas Fritzon; Athra Shamoun; [2019]
  Nyckelord :Specialapedagogik; Matematikinlärning; Matematiksvårigheter; Särskilt stöd och Grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : I läroplanen står det att eleverna i grundskolan ska få en organiserad undervisning under lärares ledning både i helklass, mindre grupper och enskilt. All personal i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och extra anpassning (Lgr 11, s. 7). LÄS MER

 5. 5. Rektorers uppdrag gällande extra anpassning inom ramen för ordinarie klassrumsundervisning F-åk 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Centrum för skolledarutvecklingUmeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Lundberg Bergstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : All children in Sweden have the right to good education which is adapted to their abilities. In 2014 parts of the law concerning the school changed. The purpose was to help the municipality and the principal on focus to their responsibility to adjust the school for pupils different ability to learn. LÄS MER