Sökning: "extra anpassningar"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden extra anpassningar.

 1. 1. Extra anpassningar och särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marcus Bäck Hjort; Christian Lindell; [2021-02-26]
  Nyckelord :skolsvårigheter; extra anpassningar; särskilt stöd; ämneslärare; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det är skolans uppgift att anpassa utbildningen så att elever utifrån sina egna förutsättningar ges möjlighet att utvecklas enligt utbildningens mål samt att skolan ska sträva efter att kompensera för eventuella skolsvårigheter inom ramen för ordinarie undervisning. Syftet med denna uppsats är att undersöka högstadie- och gymnasieämneslärares förståelse av skolsvårigheter samt därtill relaterat arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på överlämningar från grundskola till gymnasieskola En intervjustudie med åtta specialpedagoger

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lillemor Praetorius; Ingela Wirdenäs; [2021-01-28]
  Nyckelord :övergångar; överlämningar; elevhälsa; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka specialpedagogers perspektiv på överlämningar mellan grundskola och gymnasium för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Övergångar mellan olika skolformer påverkar elever på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. "Hjälper man en hjälper man alla" : En kvalitativ studie om hur musiklärare upplever hur elever med adhd ellerautismspektrumdiagnos fungerar i musikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Johansson Malin; [2021]
  Nyckelord :ADHD; autism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; musikundervisning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Abstract Denna kvalitativa studie undersöker hur musiklärare upplever att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar i musikundervisningen. Syftet är att hitta verktyg för att kunna öka trivseln och inlärningen i musikundervisningen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Att anpassa undervisningen för olika elever : En enkätstudie av lärarnas arbete med extra anpassningar i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Andersson; Emilia Edström; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; enkät; extra anpassning; ramfaktorteorin; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utveckla kunskaper om extra anpassningar i årskurs 1–3 utifrån lärares beskrivningar och erfarenheter. För att besvara syftet användes tre forskningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter, utmaningar och hinder vid starten på gymnasiet för elever i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefin Magnusson; Karolina Jaros; [2021]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Extra anpassningar; Gymnasieskola; Mottagande; Övergång;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jaros, Karolina & Magnusson, Josefin (2021). Möjligheter, utmaningar och hinder vid starten på gymnasiet för elever i behov av stöd. Specialpedagogprogrammet, Institution för skol­utveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp. LÄS MER