Sökning: "extra anpassningar"

Visar resultat 1 - 5 av 404 uppsatser innehållade orden extra anpassningar.

 1. 1. Förskollärares arbetssätt och dilemman som kan uppstå : En kvalitativ studie om barn med autism och adhds förutsättningar till lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Denie Denozza; Sanna Spjuth; [2023]
  Nyckelord :Adhd; anpassningar; autism; dilemma; förskola; likvärdighet; läroplan.;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka hur förskollärare arbetar och ger barn med adhd och autism en likvärdig utbildning i förskolan. Frågeställningarna som används har varit:  Hur är den fysiska och sociala miljön anpassad för att barn med Adhd eller Autism får förutsättningar till lärande? och Hur arbetar förskolläraren för att barn med Adhd och Autism ska nå målen i läroplanen? Genom semistrukturerade intervjuer av förskollärare som har erfarenhet av att arbeta med barn med diagnoserna har en tematisk analys använts för att få fram resultat. LÄS MER

 2. 2. Elever i skrivsvårigheter på högstadiet  - svensklärares undervisning och samverkan med speciallärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Pettersson; Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :extra anpassningar; Not-So-Simple View of Writing; skrivsvårigheter; skrivundervisning; speciallärare;

  Sammanfattning : När elever lämnar grundskolan ska de ha utvecklat en adekvat skriftlig förmåga för vidare studier och arbetsliv. Många elever har skrivsvårigheter och behöver mer stöttning under lärandeprocessen, vilket kan vara en utmaning för lärarna. LÄS MER

 3. 3. Åtgärdsprogram : elevers behov och skolans åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Joanna Anderskans; Catharina Andersson; [2022]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; särskilt stöd; extra anpassningar; special needs; special education;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om åtgärdsprogram skrivna för elever i grundskolans senare år. Under vår utbildning till specialpedagoger har vi studerat åtgärdsprogram från flera olika kommuner. Vi fann att åtgärdsprogram kan formuleras på varierande sätt och därför uppstod intresset att studera hur åtgärdsprogram utformas. LÄS MER

 4. 4. Hur beskriver några lärare inom vuxenutbildningen att de möter elevers olika behov i matematikundervisningen genom extra anpassningar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Muhammad Mohsan; [2022]
  Nyckelord :Extra anpassningar; Uljens skoldidaktik; matematikundervisning; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Vuxenutbildning är en viktig skolform som vänder sig till vuxna elever som vill komplettera grundskole- och gymnasieutbildning. Vuxenutbildning möjliggör fortsatta studier. Därför tydliggörs i läroplan för vuxenutbildning (2017) att personal i vuxenutbildningen har en skyldighet att klargöra utbildningsmål, innehåll och arbetsformer. LÄS MER

 5. 5. ‘’Vem planerar ni för? Planera alltid för den som har svårast’’ : Fritidslärares uppfattningar och vad de upplever betydelsefullt med elever som har diagnoser inom npf i fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annicka Melin; Frida Tägt; [2022]
  Nyckelord :Elever med npf; fritidshem; fritidslärare; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : Elever har rätt till en utifrån sina behov anpassad verksamhet. Idag är fritidshemmet lite beforskat, vilket gör att hur arbetet med elever inom npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ser ut i fritidshemmet är ganska outforskat. LÄS MER