Sökning: "extraterrestrisk kromit"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden extraterrestrisk kromit.

 1. 1. Chrome spinel grains from the Komstad Limestone Formation, Killeröd, southern Sweden : a high-resolution study of an increased meteorite flux in the Middle Ordovician

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Ellinor Martin; [2014]
  Nyckelord :chrome spinel; fossil meteorites; Komstad Limestone; winonaites; Middle Ordovician; carbonate sedimentology; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I mellersta ordovicium var inflödet av kosmiskt material till jorden högre än idag, i sviter-na efter uppbrytningen av den L-kondritiska asteroidkroppen i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, vilket beri-kade den forna havsbottnen med meteoriter och kosmiskt damm. Komstadformationen i Killeröd, Skåne, innehåller ett lager särskilt rikt på L-kondritiska kromitkorn vilket indikerar en hög grad av kondensation. LÄS MER

 2. 2. Cosmic ray tracks in chondritic material with focus on silicate mineral inclusions in chromite

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :My Riebe; [2012]
  Nyckelord :extraterrestrial chromite; cosmic rays; cosmic ray tracks; ordinary chondrites; Ordovician; kosmisk strålning; spår efter kosmisk strålning; extraterrestrisk kromit; ordinära kondriter; ordovicium; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : It has been suggested that the cosmic ray flux varies as Earth moves relative to the spiral arms in the galaxy. However, no satisfying record over the cosmic ray flux over long time scales has been presented. LÄS MER

 3. 3. Extraterrestrisk och terrestrisk kromrik spinell i fanerozoiska kondenserade sediment

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Maria Nolvi; Gunilla Thorelli; [2006]
  Nyckelord :physical geography; condensed sediments; cyclic sedimentation; spherules; chrome spinels; extraterrestrial chromite; cyklisk sedimentation; kondenserade sediment; sfäruler; kromspineller; geomorphology; pedology; cartography; climatology; naturgeografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; extraterrestrisk kromit; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to assess the normal inflow of extraterrestrial chromite to Earth. The results from the investigation are compared to earlier studies of middle Ordovician Orthoceratite Limestone in which 1 - 3 extraterrestrial chromite grains ( >63 ƒÊm ) per kilogram limestone were found. LÄS MER