Sökning: "extreme absolute strength momentum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden extreme absolute strength momentum.

  1. 1. MERGING MOMENTUM -THE EFFECTS OF COMBINED CRASH MITIGATING STRATEGIES

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Sebastian Kavleskog; John Rolfsson; [2020-07-07]
    Nyckelord :momentum; momentum strategies; merging momentum; momentum crash; dynamic momentum; absolute strength momentum; extreme absolute strength momentum; risk-adjusted return; crash mitigating momentum;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER