Sökning: "extremisering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet extremisering.

 1. 1. "Samspel sker ju mellan individer eller människor" : En kvalitativ studie som belyser förskollärares beskrivningar om barns samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Björnstedt; Beatrice Ekdahl; [2021]
  Nyckelord :Diskursanalys; diskurspsykologi; extremisering; förskola; förskollärare; retorik; samspel; socialkonstruktionism och variation;

  Sammanfattning : Den här studien har framkommit då vi sett en problematik om att barn blir avvisade av sina kamrater i förskolan. Det har lett till att de inte fått samma möjlighet att utveckla sina sociala och kommunikativa förmågor. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju viktigt att skapa relationer" : Förskollärares resonemang kring flerspråkiga barns anknytning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Dafina Blakaj; Susanne Hansson; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; flerspråkiga barn; relation; anknytning; förstaspråk; andraspråk; förskollärare; gruppstorlek; kommunikation; vårdnadshavare; socialkonstruktionism; diskurspsykologi; fokusgruppssamtal;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks anknytning relaterat till flerspråkighet då vi har upplevt att det är svårt för förskollärare att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen då kommunikationen inte fungerar. Forskning belyser att det är viktigt för barn att ha en trygg relation till pedagogerna och att en bra kommunikation dem emellan kan dämpa faktorer som gör att dessa barn inte lyckas så bra socialt och kunskapsmässigt. LÄS MER

 3. 3. Barns inflytande : En studie om förskolepersonals resonemang kring barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Lundgren; Rebecka Thoresson Colliander; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; förskolans fysiska inomhusmiljö; socialkonstruktionism; tolkningsrepertoar; extremisering; retorik; variation.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete bygger på en problematik där det saknas forskning kring hur förskolepersonal resonerar om barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö. Eftersom förskolepersonalen ska möjliggöra barns inflytande i utformning av förskolans fysiska inomhusmiljö medför det att detta område blir betydelsefullt att studera. LÄS MER

 4. 4. "Du ska säga förlåt!" : En diskurspsykologisk studie om pedagogers resonemang kring barns konflikter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Kivisaar; Lovisa Lööw; [2018]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; strategier; förskola; pedagoger; barn; socialkonstruktionism; diskurspsykologi; fokusgruppssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att diskutera och problematisera hur pedagoger resonerar kring barns konflikter i förskolan. Följande frågeställningar används för att uppfylla studiens syfte: Vilka konflikthanteringsstrategier samtalar pedagoger om kring barns konflikter? och Hur framställs barn i konflikter utifrån pedagogers resonemang? Studien har sin grund i fyra fokusgruppsamtal med sjutton verksamma pedagoger från förskolans kontext. LÄS MER

 5. 5. Samtidskonst i skolan : – en studie med fokus på lärares syn på samtidskonstens roll i gymnasieskolans bildundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elisabeth Malmborg; [2010]
  Nyckelord :bildlärare; bildundervisning; diskurser; estetiska programmet; samtidskonst;

  Sammanfattning : Abstract Syftet till denna studie är att den ska medverka till att undersöka begreppet samtidskonst i gymnasieskolans bildundervisning. Hur bildlärare på gymnasieskolans estetiska program säger sig omsätta samtidskonst i sin undervisning diskuteras och belyses. LÄS MER