Sökning: "extrovert"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet extrovert.

 1. 1. Ju fler desto roligare? – introverta och extroverta personligheter i högstadiets särskilda undervisningsgrupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christian Faruga Karldén; Hanna Lidén; [2021-07-06]
  Nyckelord :särskild undervisningsgrupp; introvert; extrovert;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks möjligheterna att använda begreppen introvert och extrovert somdiskurser som kan berättiga en exkludering från klassrummet och placering i särskildundervisningsgrupp (SUG). Studien syftade även till att synliggöra grupplacering,arbetsmetoder och förväntningar på eleverna i SUG på högstadieskolor i Göteborgs Stad. LÄS MER

 2. 2. Professionella känslor : Bibliotekariers strategier för emotionellt arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sandra Näsman; Joel Tjerneld; [2021]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; folkbibliotek; bibliotekarier; service; serviceyrke; bemötande; bibliotekariers emotionella arbete; roller; strategier; påverkningsfaktorer; känslor; känsloarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate the emotional labor of Swedish public librarians, find examples of strategies for emotional labor that librarians use, how personal attributes like being an introvert or an extrovert might influence these strategies and find out how guidelines and management affect the emotional labor of librarians. This is done by interviewing six public librarians who are working in different parts of Sweden, in differently sized libraries and with different amount of work experience. LÄS MER

 3. 3. Professionellas tankar och erfarenheter om autism i spåren av covid-19 : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mikaela Ståhl; [2021]
  Nyckelord :autism; covid-19; pandemic; social distancing; distance learning; stay at home; autism; covid-19; pandemi; social distansering; distansundervisning; hemmasittare;

  Sammanfattning : This study is a qualitative study on professionals' thoughts and experiences about autism in the wake of covid-19. To investigate this, three people who are professional psychologists in different fields with experience on people with autism participated through individual interviews via Zoom of between 25 to 55 minutes. LÄS MER

 4. 4. Tjejers talutrymme- Självklart eller ett genusproblem? : En undersökning om tjejer på gymnasiets möjligheter att ta plats i svenskklassrummet utifrån deras perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frida Fallgren; [2021]
  Nyckelord :genus; intervjuer; introvert och extrovert; lärares bemötande; talutrymme; tjejer på gymnasiet; ämnet svenska  ;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur tjejer upplever att deras plats i klassrummet i ämnet svenska ser ut och om tjejer i årskurs 3 på gymnasiet ser någon skillnad mot tjejerna i årskurs 1. Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer av sex informanter, tre från årskurs 1 och tre från årskurs 3 på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Är det inte okej att vara själv? : En kvalitativ studie kring förskollärares pedagogiska bemötande av och kunskap om introverta barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Persson; Elina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Introvert children in preschool; knowledge; pedagogical approach; preschool teachers.; Introverta barn; pedagogiskt bemötande; kunskap; förskollärare.;

  Sammanfattning : I samhället värderas extroverta egenskaper högre än de typiska introverta dragen och är något som tidigt ifrågasätts i förskolan och skolan. Detta kan bero på en okunskap hos personalen, att man har attityden och synen av att det extroverta är strävansvärt eftersom skolan speglar samhällets norm. LÄS MER