Sökning: "fältarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet fältarbete.

 1. 1. ”Inte som att läsa hemma direkt” : Faktorer som påverkar besökares tillgänglighet till introducerande konstutställningstexter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johanna Tengblad; [2021]
  Nyckelord :Educational aspects of museums; Solo exhibitions Art ; Art museum visitors; Field work; Visual communication in art; Museum labels.; Museipedagogik; konstutställningar; museibesökare; fältarbete; visuell kommunikation; skyltar; förutsättningar.;

  Sammanfattning : This thesis investigates the factors that influence whether visitors to art exhibitions experience accessible introductory art labels or not. From the need of making art exhibitions and their communication available to more people of society the aim with this study is to increase awareness about the factors that influence accessibility and generate ideas about useful theory concerning accessible labels. LÄS MER

 2. 2. Analys av ett urval skånska sjöars limnologiska tillstånd : En studie om kemiska och fysikaliska parametrars samvariation med växtplankton

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Marlene Johannesson; [2021]
  Nyckelord :Data analysis; Eutrophication; Flow Cytometry; Limnology; Phytoplankton; Qualitative analysis; Quantitative analysis; Water analysis; Dataanalys; Eutrofiering; Flödescytometri; Fytoplankton; Kvalitativ analys; Kvantitativ analys; Limnologi; Vattenanalyser;

  Sammanfattning : Svenska sjöars trofistatus delas upp i fyra olika statusar; oligotrofa, mesotrofa, eutrofa och hypertrofa. Försurning och övergödning är vanligt, till följd av antingen naturliga eller antropogena orsaker. LÄS MER

 3. 3. Socioekonomiska skillnaders påverkan på fältarbete riktat mot ungdomar : En jämförelsestudie mellan förutsättningar för fältarbete riktat mot ungdomar i ett socioekonomiskt svagt och ett socioekonomiskt starkare område

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elvira Eriksson; Felicia Nester; [2021]
  Nyckelord :Field work; Youth issues; Socio-economic vulnerability; Fältarbete; Ungdomsproblematik; Socioekonomisk utsatthet;

  Sammanfattning : Arbetets utgångspunkt är att göra en jämförelse mellan hur förutsättningar i ett socioekonomiskt svagt och ett socioekonomiskt starkare område påverkar fältarbete riktat mot ungdomar. Bakgrunden till studien är bristen på tidigare forskning och det kunskapsglapp som finns om fenomenet. LÄS MER

 4. 4. Three-dimensional modelling of the Källfallsgruvan iron oxide deposit, Riddarhyttan ore field, Bergslagen, Sweden: Integrating existing and new data to aid understanding of structural controls and mineral exploration

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Edna Spahic; [2021]
  Nyckelord :Three-dimensional modelling; Mineral exploration; Bergslagen; Riddarhyttan ore field; Källfallsgruvan iron-oxide deposit;

  Sammanfattning : The Bergslagen ore province, located in the Fennoscandian shield in the south-central part of Sweden hosts several metallic mineral deposits, one of them being the Källfallsgruvan iron-oxide deposit in the Riddarhyttan ore field, situated in a high-strain shear belt denoted as the West Bergslagen Boundary Zone (WBBZ).  An accurate 3D geological model of the Källfallsgruvan iron-oxide deposit has been generated to aid understanding of the ore body geometries and calculating volume and tonnage. LÄS MER

 5. 5. Under vilka omständigheter förekommer försäljning av cannabis? : En fältstudie i Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Gabriel Gliori; [2021]
  Nyckelord :cannabis; drugs; selling; environment; conditions; safety; crime; shootings; crime prevention; CPTED; routine activity theory; crime pattern theory; situational action theory; fieldwork;

  Sammanfattning : Cannabis är den vanligaste illegala drogen i Sverige, och dess konsumtion är ständigt växande. De senaste årens massiva ökning av dödsskjutningar tros vara ett resultat av konflikter mellan kriminella nätverk i fråga om just cannabisförsäljning. LÄS MER