Sökning: "fältstudie biologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fältstudie biologi.

 1. 1. Hur kan Sölvesborgs kommun öka sociala och biologiska värden i ett område planlagt som natur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Emelie Wihlborg; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sölvesborg is a small municipality located in the county of Blekinge in the south part of Sweden. The landscape is dominated by European beech and agriculture. Here there is a patch of land that the municipality has planned as ”Nature” according to Swedish law. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie av skogsstrukturer i olika skogstyper i Östergötland : och ett förslag på hur ett biologiprojekt som behandlar detta kan genomföras i gymnasiekursen Biologi 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Evelina Carlsson; Elsa Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Skogsbruk; Östergötland; biologisk mångfald; trakthyggesbruk; hygge; 40-årig skog; avverkningsanmäld skog; naturreservat; död ved; nedbrytningsstadie; lågor; högstubbar; stubbar; exkursion; fältstudie; gymnasieskolan; Biologi 1; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka skillnader i skogsstrukturer det finns mellan olika skogstyper i Östergötland, samt att diskutera hur dessa skillnader kan påverka den biologiska mångfalden. De skogstyper vi besökt är; hyggen, skogar som är ungefär 40 år gamla, avverkningsanmälda skogar samt naturskogar som är bevarade som naturreservat. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av återskapade våtmarkers ålder, area och fiskförekomst för simfåglar : En biologistudie ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologiTekniska fakulteten

  Författare :Sebastian Ekholm; [2015]
  Nyckelord :Recovered wetland; Bird; Waterfowl; Area; Age; Fish occurrence; Horned grebe; Excursion; Didactic; Field study; Återskapad våtmark; Fågel; Simfågel; Area; Ålder; Fiskförekomst; Svarthakedopping; Exkursion; Didaktik; Fältstudie;

  Sammanfattning : Återskapade våtmarker är av stor vikt för den biologiska mångfalden och särskilt viktiga för hotade simfåglar. För att öka kunskapen kring hur faktorer som våtmarkers area, ålder och fiskförekomst påverkar simfåglar i återskapade våtmarker studerades fyra våtmarker i Tinnerö naturreservat, Linköpings kommun. LÄS MER

 4. 4. Bevarande av hotade epifytiska lavar och vedsvampar i Norrbottens län : rödlistan som verktyg i praktisk naturvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Frida Snell; [2013]
  Nyckelord :Rödlistan; rödlistade arter; boreal; epifytiska lavar; vedsvampar; hotade arter; tallnaturskog; barrnaturskog; lövbränna; grannaturskog; trädbevuxen myr; bevarandearbete; Red-list; red-listed species; epiphytic lichens; wood-decay fungi; threatened species; boreal pine forest; mixed boreal forest; boreal spruce forest; boreal forest swamp; nature conservation;

  Sammanfattning : Många arter påverkas idag negativt av skogsbruket. Detta visar sig dels i ett växande antal arter på den svenska Rödlistan. I Norrbottens län är idag närmare 500 skogslevande arter rödlistade, och dessa är fördelade över flera olika organismgrupper. LÄS MER

 5. 5. Direkta effekter av insekticiden deltametrin på zooplankton och bottenfauna : en fältstudie av bieffekter av insekticidinducerad eliminering av signalkräfta på Gotland

  Magister-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Biologi

  Författare :Daniel Nygren; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Direct effects of the insecticide deltamethrin on zooplankton and benthic invertebrates werestudied during an attempt to eradicate signal crayfish. In accordance with earlier studies theresults of this investigation showed that deltamethrin is highly toxic for arthropods, whileRotifera, Oligochaeta and Mollusca have a higher tolerance. LÄS MER