Sökning: "fältstudie förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden fältstudie förskola.

 1. 1. Existentiella Möten : Att bemöta barns existentiella frågor och upplevelser på förskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Annika Kollberg; [2019]
  Nyckelord :lifequestions; childrens existential questions; responding; fronesis; praxis; scientific discourse; religion; signature spirituality; livsfrågor; barns existentiella frågor; bemötande; fronesis; praxis; naturvetenskaplig diskurs; religion; möten; signature spirituality;

  Sammanfattning : Denna essä utgår ifrån fyra gestaltningar av mitt eget dilemma i relation till bemötande av barns existentiella frågor på förskolan. Detta följs upp med fältstudie på en förskola som undersöker andra pedagogers bemötande. Gestaltningarna och fältstudien ställs mot existensfilosofiska teorier och svensk och engelsk forskning. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan läsa! Men bara i böcker utan text.” En etnografisk studie om bilderbokens och läshörnans betydelse för de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :barndomsgeografi; bilderbok; etnografi; förskola; kamratkultur; kommunikation; lek; literacy; läsmiljö; vänskapsrelationer;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar huvudsakligen till att undersöka vad de yngsta barnen på förskolan upplever och erfar genom att befinna sig i läshörnan utan vuxenstöd, samt vad bilderboken skapar och bidrar till i barns vardagsliv. För att uppnå mina syften tillämpade jag en kvalitativ metod i form av en etnografisk fältstudie, där jag med hjälp av deltagarobservationer och korta tematiskt inriktade intervjuer samlade in mitt empiriska material. LÄS MER

 3. 3. Lek för lekens skull : En fältstudie av meningsskapande i barnens fria lek på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Löfstrand; [2018]
  Nyckelord :Fri lek; meningsskapande; förskola; Gadamer; horisont; horisontsammansmältning;

  Sammanfattning : Lek som en spontan aktivitet fritt vald av barnen, utan aktiv vuxen-styrning eller lärandemål (s.k. ”fri” lek), är enligt många väldigt viktig för barn. LÄS MER

 4. 4. En förskola för alla länders barn - En studie om svenska förskolans och nyanlända barns kommunikation i en mångkulturell arena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Erdelyi; [2018]
  Nyckelord :förskola; inkludering; integration; interaktion; interkulturalitet; kommunikation; multimodalitet; nyanlända barn; sociokulturellt perspektiv; språk;

  Sammanfattning : Abstract Dagens Sverige är ett mångkulturellt land där olika kulturer möts i samspel med varandra. Samhällets krav och förväntningar möter de nyanlända individerna i relation till deras egna erfarenheter och förväntningar. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om hur hälsa kommer till uttryck i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Gustavsson; Vera Sahlström; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; hälsa; kommunikation; kost;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger i förskolan kommunicerar och omsätter begreppet hälsa i den dagliga verksamheten. För att få syn på detta har studien förhållit sig till tre frågor, hur pedagogerna definierar hälsa, hur de arbetar utifrån det i verksamheten och om det finns en samverkan med vårdnadshavare. LÄS MER