Sökning: "fältstudie förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden fältstudie förskolan.

 1. 1. ”Jag kan läsa! Men bara i böcker utan text.” En etnografisk studie om bilderbokens och läshörnans betydelse för de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :barndomsgeografi; bilderbok; etnografi; förskola; kamratkultur; kommunikation; lek; literacy; läsmiljö; vänskapsrelationer;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar huvudsakligen till att undersöka vad de yngsta barnen på förskolan upplever och erfar genom att befinna sig i läshörnan utan vuxenstöd, samt vad bilderboken skapar och bidrar till i barns vardagsliv. För att uppnå mina syften tillämpade jag en kvalitativ metod i form av en etnografisk fältstudie, där jag med hjälp av deltagarobservationer och korta tematiskt inriktade intervjuer samlade in mitt empiriska material. LÄS MER

 2. 2. Ordet som försvann : En vetenskaplig essä om förskolepedagogers fostransansvar och praktiska yrkeskunnande

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Ylva Embler; [2019]
  Nyckelord :Child-rearing; preschool; basic activity; non-cognitive abilities; curriculum; socialisation process; development; practical knowledge; professional and interpersonal responsibility; Fostran; förskolan; grundverksamhet; icke-kognitiva förmågor; läroplan; socialisationsprocess; utveckling; praktisk kunskap; professionellt och mellanmänskligt ansvar;

  Sammanfattning : The word that disappeared - A scientific essay on the child-rearing responsibilities and practical professional knowledge of preschool educators This scientific essay examines how child-rearing tasks of the preschool educator relates to their practical knowledge from a hermeneutical perspective considered in the light of Hannah Arendt's concept of responsibility. The study consists of six subject narratives and an ethno-logical field study carried out at two preschools. LÄS MER

 3. 3. Lek för lekens skull : En fältstudie av meningsskapande i barnens fria lek på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Löfstrand; [2018]
  Nyckelord :Fri lek; meningsskapande; förskola; Gadamer; horisont; horisontsammansmältning;

  Sammanfattning : Lek som en spontan aktivitet fritt vald av barnen, utan aktiv vuxen-styrning eller lärandemål (s.k. ”fri” lek), är enligt många väldigt viktig för barn. LÄS MER

 4. 4. ”För att de måste sitta ihop, för att kunna åka in överallt” : En studie om att undersöka förskolebarns uppfattningar om elektricitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Liza Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Electricity; physics in preschool; electric current; preschool children; teaching; Elektricitet; fysik i förskolan; ström; förskolebarn; undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to determine how pre-school children between the ages of four and six perceive electricity. The study used observation as a method and a field study equipped with a video camera. A semi-structured interview was also conducted to capture the pre-school teacher’s experiences and perceptions of the study. LÄS MER

 5. 5. En förskola för alla länders barn - En studie om svenska förskolans och nyanlända barns kommunikation i en mångkulturell arena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Erdelyi; [2018]
  Nyckelord :förskola; inkludering; integration; interaktion; interkulturalitet; kommunikation; multimodalitet; nyanlända barn; sociokulturellt perspektiv; språk;

  Sammanfattning : Abstract Dagens Sverige är ett mångkulturellt land där olika kulturer möts i samspel med varandra. Samhällets krav och förväntningar möter de nyanlända individerna i relation till deras egna erfarenheter och förväntningar. LÄS MER