Sökning: "fältstudie skog"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden fältstudie skog.

 1. 1. Interspecifik konkurrens från undervegetation och dess betydelse för densitet : – En fältstudie baserad kring fyra olika konkurrenstyper på ek.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Sara Granholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is based on a field trial at SLU in Alnarp. The idea behind the study was to see how interspecific competition influence density and annual rings on oaks (Quercus robur). The trial started out from four blocks with four different treatments. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan masurbjörkens (Betula pendula var. carelica) exteriöra struktur och interiöra kvalitét

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Erika Sparrman; [2018]
  Nyckelord :Curly birch; quality; structure of wood; applications; Masurbjörk; kvalitet; vedstruktur; användning;

  Sammanfattning : Björk är ett av Sveriges mest vanliga trädslag med en uppdelning av två huvudarter, glasbjörk och vårtbjörk. Vilka är etablerade i hela landet. Utöver dessa två björkarter finns i Sverige även underarter. En av dessa är masurbjörk, en variant av vårtbjörken. LÄS MER

 3. 3. Källmiljöer i svensk skog: metoder för att mäta och förhindra påverkan på källmiljöer från skogsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Marie Bergengren; [2018]
  Nyckelord :källa; källmiljö; skogsbruk; skog; trakthyggesbruk; avverkning; grundvatten; utströmningsområde; grundvattennivå; grundvattenflöde; ekosystem; biotop; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Källmiljöer är grundvattenberoende ekosystem med en betydande roll för den biologiska mångfalden. Svenska skogar är rika på källor, som riskerar att påverkas av närliggande skogsbruk. LÄS MER

 4. 4. Influence of logging residues on MeHg accumulation in soil

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Axel Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Mercury methylation; Forestry; Dissolved organic matter; Soil temperature; Soil water content;

  Sammanfattning : Forestry has been found to increase the accumulation of methyl mercury (MeHg), a highly neurotoxic compound, in forest soils. However, little is known about how forestry influences catchment processes that governs the mercury (Hg) methylation process. LÄS MER

 5. 5. En jämförande studie av skogsstrukturer i olika skogstyper i Östergötland : och ett förslag på hur ett biologiprojekt som behandlar detta kan genomföras i gymnasiekursen Biologi 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Evelina Carlsson; Elsa Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Skogsbruk; Östergötland; biologisk mångfald; trakthyggesbruk; hygge; 40-årig skog; avverkningsanmäld skog; naturreservat; död ved; nedbrytningsstadie; lågor; högstubbar; stubbar; exkursion; fältstudie; gymnasieskolan; Biologi 1; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka skillnader i skogsstrukturer det finns mellan olika skogstyper i Östergötland, samt att diskutera hur dessa skillnader kan påverka den biologiska mångfalden. De skogstyper vi besökt är; hyggen, skogar som är ungefär 40 år gamla, avverkningsanmälda skogar samt naturskogar som är bevarade som naturreservat. LÄS MER