Sökning: "fältstudier geografi"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden fältstudier geografi.

 1. 1. Att lära genom att göra : En kvalitativ studie av lärares arbete med fysiska och virtuella fältstudier i undervisning i geografi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Lukas Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Geografi; Fältstudier; Virtuell; Fysisk; Möjligheter; Utmaningar;

  Sammanfattning : The focus of this essay is to explore and investigate active teachers´ management of field studies in the subject of geography. The concept of field studies is wide, which is why all forms of outdoor education will be included. Field studies from inside the classroom, alongside tools such as computers, will also be part of the concept. LÄS MER

 2. 2. Ut på tur : — En kvalitativ och kvantitativ studie om lärares förutsättningar och möjligheter att genomföra fältstudier och exkursioner med fokus på årskurserna 7-9.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Oscar Ålund; [2020]
  Nyckelord :geografi; fältstudier; exkursioner; LGR 11; nationella proven.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vad lärare har för förutsättningar och möjligheter att genomföra fältstudier i årskurserna 7-9. Detta görs både kvalitativt och kvantitativt genom en enkätstudie och en intervjustudie. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar inom geografiämnet i en digitaliserad värld : Att inkludera fältstudier i distansundervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Vera; [2020]
  Nyckelord :Geografi; fältstudier; distans; digitala hjälpmedel; lärande; förutsättning;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan framgår det tydligt att det i geografiundervisningen ska ingå exkursioner, fältstudier, övningar och laborationer för att eleverna ska utveckla sin förmåga att analysera, kategorisera och identifiera förändringar och händelser i omvärlden (Gy 11). Forskning visar att förutsättningar på den enskilda skolan påverkar vilka möjligheter den undervisande läraren har för att planera och genomföra fältstudier. LÄS MER

 4. 4. Fältstudier i geografi på högstadiet : Förväntningar och verklighet i förhållande till en likvärdig skola

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Linda Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :geography; teachers; fieldtrips and outdoor education; benefits; equivalent education; Stockholm; Sweden; Geografi; Lärare; Fältstudier och utomhusundervisning; fördelar; likvärdig utbildning; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : Fieldtrips are established to bring many advantages for education. Even so, studies show that they are not implemented to a great extent in schools internationally. In Sweden fieldtrips are a mandatory part of the curriculum concerning geography for the junior high school. LÄS MER

 5. 5. Fältstudier i geografiundervisningen : Lärares erfarenheter kring fältstudier och deras möjlighet att utföra dem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ylva Strömbäck; [2017]
  Nyckelord :fältstudier; lärare; geografi; förutsättning; lärande;

  Sammanfattning : Geografiämnet i skolan är ett tvärvetenskapligt ämne som berör såväl naturen som samhället vi lever i. I Skolverkets kursplan för ämnet geografi har metoden fältstudier tillkommit 2011. Genom fältstudier får eleverna den geografiska referensram som ger möjlighet att sätta sig själva i relation till omvärlden. LÄS MER