Sökning: "fängelse för och nackdelar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fängelse för och nackdelar.

 1. 1. Rätt vård till rätt person vid rätt plats & rätt tidpunkt- En kvalitativ studie om upplevelser kring kriminalvårdens olika utslussningsformer.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Akgül; Parasto Asadi; [2010-08-11]
  Nyckelord :Utslussning; frigång; vårdvistelse; halvvägshus; utökad frigång;

  Sammanfattning : SyfteVårt syfte är att undersöka och beskriva hur olika utslussningsformer upplevs av både frivårdsinspektörer och klienter samt att ta reda på om intentionerna bakom de olika utslussningsformerna uppfylls.Frågeställningar:Hur upplevs dessa olika former av frivårdsinspektörer och klienter?Bidrar de olika utslussningsformerna till återanpassning i samhället?Vilka för- och nackdelar medför dessa utslussningsformer?Denna studie är kvalitativ och syftar till upplevelser kring kriminalvårdens olika utslussningsformer. LÄS MER

 2. 2. Barn i fängelse – kan det vara en bra idé? En kvalitativ studie om barn som följer sin förälder i anstalt.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Holm; [2009-03-16]
  Nyckelord :Barn; frihetsberövad förälder; kriminalvård; separation;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet barn som vistas med sin förälder i fängelse. Idag finns möjlighet för spädbarn att följa med sin moder under ett fängelsestraff. LÄS MER

 3. 3. Artbrottskonstruktionen - Utveckling, teori och kritik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Michel Benelbaz; [2009]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet ''brottslighetens art'' infördes i svensk lagstiftning i samband med påföljdsbestämningsreformen år 1989. Den dåvarande bestämmelsen i brottsbalkens 1 kap. 7 § ersattes med 30 kap 4 § som stadgade att det förelåg en presumtion mot att fängelse skulle dömas ut. LÄS MER

 4. 4. Sanktionsmöjligheter vid överträdelser av kartellförbudet i Sverige respektive USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Hedén; [2007]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska konkurrensrättsliga sanktionssystemet innefattar i dagsläget två sanktionsmöjligheter vid överträdelser av kartellförbudet nämligen konkurrensskadeavgift samt skadestånd. Den senaste stora ändringen av KL gjordes den 1 augusti 2002 då ett eftergiftssystem infördes vilket i stora drag innebar att ett företag kunde få eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften om företaget anmälde den kartell förtaget var delaktigt i eller bistod KKV med värdefull information i dess utredning av kartellsamarbetet. LÄS MER

 5. 5. DNA-register : heltäckande eller inte?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Ted Persson; Thomas Åman; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Övrigt;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att visa vilka fördelar respektive nackdelar ett heltäckande DNA-register skulle kunna innebära. Dagens lagstiftning innebär att DNA-prov får tas på alla som är skäligen misstänkta för brott, även om det inte är nödvändigt för utredningen av brottet. LÄS MER