Sökning: "färdigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 1550 uppsatser innehållade ordet färdigheter.

 1. 1. Lärande på arbetsplatsen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Qasin Abdullahi; [2023]
  Nyckelord :Formellt lärande; informellt lärande; lärande på arbetsplats; kompetensutveckling; färdighet; sociokulturellt perspektiv.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the importance of learning in the workplace and what employees believe is key to master so that they can improve their skills. This will improve our understanding of the workplace´s learning process and as a result, enhance its efficiency. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell kommunikation i byggprojekt : En studie om kommunikationssvårigheter i projekt

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Mohamed Abdirahman Elmi; Hassan Hagi Omar; [2023]
  Nyckelord :Communication; Competence; Language; Culture; Kommunikation; Kompetens; Språk; Kultur;

  Sammanfattning : Samhället är i ständig utveckling och byggbranschen har till följd av den ökade andelen utländsk arbetskraft i byggsektorn blivit alltmer mångsidig och mångkulturell, vilket har resulterat i ett ökat intresse för kommunikationen i byggprojekt.   Syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen i byggprojekt, speciellt med fokus på kommunikationsproblem som uppstår. LÄS MER

 3. 3. Det jag har lärt mig, har jag lärt mig här och det är tillsammans med barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Stina Bohlin; Alexandra Landström; [2023]
  Nyckelord :Digitala verktyg; erfarenheter; förskollärare;

  Sammanfattning : Tidigare forskning lyfter förskolläraren och dennes betydelsefulla roll för barns möjligheter att använda och utveckla olika färdigheter i relation till digitala verktyg i förskolan. Dock finns det studier som också visar att förskollärare ifrågasätter användandet av digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Djurassisterad intervention för barn med autism och ADHD : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Josefin Hammarberg; Sara Hjortsberg; [2023]
  Nyckelord :djur som intervention; djurassisterade interventioner; barn; unga; social delaktighet; arbetsterapi; sociala funktioner; sociala förmågor;

  Sammanfattning : Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning [NPF] har en nedsatt kognitiv förmåga som påverkar det sociala samspelet med andra. Genom stödinsatser kan sociala färdigheter utvecklas och bidra till social delaktighet. En stödinsats kan vara intervention med djur. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation som nyckelfaktor vid intellektuell funktionsnedsättning : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Vendela Carlsson; Selma Jobrink Cedefors; [2023]
  Nyckelord :Intellectual disability; communication; person-centred care; nurses experience.; Intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; personcentrerad vård; sjuksköterskors upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med intellektuell funktionsnedsättning har ökat globalt. Då dessa personer lever längre än tidigare, har behovet av vård ökat för denna patientgrupp. LÄS MER